مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46192 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

نـسـخ كـه عـبارت باشد از برداشتن عين يا علم به چيزي كه ثابت بوده است به دو دليل مي تواند صـورت گيرد ; يكي عدم علم كافي و ديگر عدم قدرت كافي و در حاليكه اعتقادعموم مومنين و مـوحـدان عـالـم ايـن است كه خداوند هم عالم مطلق است هم قادر مطلق پس به چه دليل نسخ صورت گرفته است ؟
اولا ; آنچه را خداوند بزرگ خلق يا تشريع مي كند داراي مصلحت و كمال است . ثـانـيا ; جهان مادي به دليل محدوديت آن , كه از مادي بودنش حاصل شده , قابليت دريافت همه كـمـالات و مـصالح را به صورت يك جا و در يك زمان واحد ندارد بلكه پيدايش مصالح و كمالات گوناگون نيازمند اسباب و شرايط گوناگون است . با توجه به اين دو نكته بايد گفت كه خداوند منان با علم و حكمت مطلق خود موجوداتي را خلق يا احكامي را تشريع مي كند كه با توجه به زمان و مكان آنها داراي مصلحت و كمال مناسب اند اما گاه بـه دلـيل همان محدوديت و قابليت كم , مدت و زماني كه براي آنهادر نظر گرفته شده از همان ابتدا محدود و مقيد به شرايط خاص بوده است . پـس از آن زمـان بـا پـيـدايـش شرايط جديد زمينه براي خلق يا جعل احكام جديد مساعد گشته ,خداوند بزرگ اشياء يا احكام جديدي را خلق يا جعل مي فرمايد . الـبـتـه ايـن اشيا يااحكام جديد نيز داراي همه مصالح و كمالات اشياء يا احكام منسوخ اند و چيزي ازآنها كم ندارند .

تفسير الميزان ج 1
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.