مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46193 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چه مي شد حكم خدا از آغاز چنان تشريع مي گشت كه احتياجي به نسخ و تغيير نداشت ؟
مـي دانـيـم نـيـازهاي انسان گاه با تغيير زمان و شرايط محيط دگرگون مي شود و گاه ثابت و بـرقـرار است يك روز برنامه اي ضامن سعادت اوست ولي روز ديگر ممكن است بر اثردگرگوني شـرائط هـمـان برنامه سنگ راه او باشد البته نبايد فراموش كرد كه اصول احكام الهي كه پايه هاي اسـاسـي را تـشكيل مي هد در همه جا يكسان است هرگز اصل توحيديا عدالت اجتماعي و صدها حكم مانند آن دگرگون نمي شود , تغيير در مسائل كوچكترو دست دوم است .

تفسير نمونه ج 1 ص 390
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.