مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46198 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا درست است كه هر كس از ديدگاه خاص خود نظر مي دهد؟
شناخت مراتب مختلفي دارد كه كساني در مراتب نازل شناخت هستند، آناني كه در مرتبه عالي باشند درك نمي كنند به همين جهت كه رسول خدا((صلي الله عليه وآله))فرمودند:آنچه سلمان مي داند اگر به ابوذر القاء شود، كافر مي گردد.آناني كه از ديد شهودي سخن مي گويند مطالبشان مورد درك عقليون نيست، و آناني كه از روي تعقل سخن مي گويند مطالبشان مورد درك حسيون نخواهد بود به همين جهت است كه حسيون و مادي گرايان، عقليون را به خرافه پرستي متهم مي كنند و صاحبان معقول، عرفاء را احياناً خيالباف مي خوانند. در اين ميان براي نجات از قيل و قال اين و آن بايد به قرآن و عترت كه دو منبع مطمئن علمي هستن و مكمل يكديگر در هدايت مي باشند، تمسك جست. اما نظر دادن درباره اشخاص به جهت ابعاد مختلف آنهاست. گاهي فردي را تأييد مي كنند به اين كه دانشمند است و از جهتي از او تمجيد مي كنند اما اين دانشمند ممكن است داراي اشتباهاتي باشد و اشخاصي او را از آن بعد اشتباهات ببيند و سرزنش كند.
بنابراين تمجيد و سرزنش يك فرد از سوي دو گروه باهم تنافي ندارد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ15ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.