مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46215 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

وحدت اتصالي حركت جوهري به چه معني است؟
در توضيح وحدت اتصالي حركت جوهري بايد بگوئيم كه پس از درك حركت جوهري كه هر موجودي هر چند به ظاهر ممكن است سكون و آرامشي داشته باشد ولي در وجود و هستي و ذات او حركت نهفته است چرا كه هر معلولي بايد لحظه به لحظه از علت او هستي و وجود دريافت كند تا به هستي خود ادامه دهد و اگر لحظه اي قطع شود ديگر هستي نخواهد داشت، نظير روشنايي لامپ كه لحظه به لحظه بايد از دستگاه مولد برق نيرو و كمك برسد تا لامپ به روشنايي خود ادامه دهد. حال با توجه به حركت جوهري مي گوييم حركت جوهري و ادامه هستي هر موجودي بهم پيوسته است و چنين نيست كه در لحظه اي وجود و هستي آن كاملا از بين رود و در لحظه بعد جاي او را وجود و هستي ديگري پر كند بلكه هستي او ادامه دار و امتداد دار است و به تعبير ديگر وجود او كشدار است و لذا مي گوئيم اين جوان بيست ساله همان كودك پنج ساله پيش است و يا اين درخت همان نهال ده سال قبل است و چنين نيست كه آن نهال رفته رفته و بتدريج به صورت درختي تنومند درآمده است و درخت در سير حركتي خود اتصال و تدريج را داشته است نظير همين سخن را در مورد حركت جوهري اشياء مي گوييم.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ106ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.