مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46216 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:16

وحدت وجود به چه معني است؟
اعتقاد به وحدت وجود به اين معنا كه خداوند وجود دارد در عالي ترين مرتبه هستي و مخلوقات معلول و شعاع و جلوه از وجود او هستند و معناي وجود در مورد خداوند و در مورد موجودات يكي است خداوند ظهور و واقعيت دارد، جهان و انسان هم واقعيت و ظهور دارند. اما ظهور جهان و انسان ظهور عرضي است و ظهور الله ذاتي است و خالق و رب است و اينها مخلوق و مربوب و مملوك هستند.
البته برخي از صوفيه به اشتباه رفته اند كه آنها از صف فلاسفه و عرفاي واقعي خدايند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ65ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.