-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46350 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا قرآن را مي توان براساس پيشرفت هاي علوم روز تفسير كرد؟
اگراجازه دهيد ما با شما كمي در باب تفسير علمي سخن بگوييم و تطبيق آن رابر مصاديق به وقت ديگري موكول سازيم : 1- تفسير علمي يكي از روش هاي تفسير مي باشد به اين دليل كه يكي از وجوه اعجاز قرآن ، اعجاز علمي آن بوده و همين مساله موجب شده است تا علم به عنوان وسيله اي در تفسيرقرآن مورد استفاده قرار گيرد .2- در اين شيوه تفسير چندگونه ميتواندعمل شود : الف ) برخي از نظريات ثابت شده علمي به عنوان وجوه اعجازقرآن به استخدام گرفته شود مثلا اگر آيه اي از حركت خورشيد سخن مي گويد، مي توان با اثبات حركت زمين و رد ساكن بودن آن چنين استفاده كرد كه صادر شدن چنين آيه اي در زماني كه مساله زمين مركزي مطرحبوده و صدور اين مطلب از زبان رسولي امي چيزي جز وحي و اعجاز نمي تواندباشد و به اين ترتيب ، كشفيات قطعي علوم ، پرده از صحت مطالب قرآن برمي دارد .به نظر انديشمندان علم تفسير چنين شيوهاي از تفسير علمي مقبول و مطلوب است . ب ) تحميل تحليل علمي بر ظواهر قرآن و تطبيق افراطي آيات قرآن با نظريه هاي علمي برخي كوشش مي كنند كه تا با طرحيك نظريه علمي و حتي يك فرضيه علمي كه هنوز رد و اثبات نشده است ، ان را در صورت توافق ظاهري با آيه اي از آيات قرآن ، بر قرآن تطبيق كنند واگر آيه اي هم نيافتند با تاويل و تفسير معاني و محتواي آيه را با آن نظريه علمي همخوان سازند .اين شيوه به شدت و به حق از سوي مفسران ژرف انديش مطرود و مردود است . ج ) بعضي از مفسران در تلاشند كه تمام علوم را با جزييات و كلياتش از آيات قرآن به دست آورند مثلا علومي مانند تاريخ ، ستاره شناسي ، طب ، مديريت و ...را به آيات قرآن نسبت مي دهند و با تكلف از آيات قرآن استخراج مي كنند كه نتيجه اي جز تاويل نخواهد داشت . 3- مفسران برجسته اي چون علامه طباطبايي كه به حق يكي ازمفسران كم نظير قرن معاصر مي باشند، شيوه سوم و دوم تفسير علمي رامردود داشته و شيوه اول را پذيرفته و معتقد است كه اين شيوه در واقع تطبيق است و نه تفسير .4- هر علمي معيار و متد خاص خود را دارد .علم تفسير نيز چنين است و بر مدار و محك خاصي استوار مي باشد .از اين رو طرحهر پديده نو و جديدي بايد در قالب آن معيار و محك سنجيده شود و سپس از آن استفاده يا امتناع گردد .تفسير علمي به خصوص به شيوه دوم و سوم كه در يك قرن اخير در ايران و مصر رشد يافت ، پيمودن راهي افراطي و خارج از چارچوب و معيار علم تفسير بود كه پيامدي جز صدمه وارد كردن به قرآن كه طرح مسايل علمي در آن غرض و هدف اصلي و اولي نبوده بلكه ثانوي ،عرضي ، طفيلي و استطرادي است ، اثر ديگري نداشت . در اين باب كتاب هاي گوناگوني تاليف شده كه به نظر مي رسد براي شما مراجعه به كتاب ( ( درآمدي بر تفسير علمي قرآن ، محمد علي رضايي اصفهاني ،انتشارات اسوه ، چاپ اول ، 1375 ) ) كافي باشد.;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.