-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46481 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:20

و ما تشاءون الاّ ان يشاء الله رب العالمين ،
{P - سوره تكوير آيه P 29}
آيه فوق اين ابهام را دارد كه مشيّت و اراده آدميان محكوم مشيّت و اراده خداوند متعال است . اگر خدا بخواهد ، در ما خواستي پيدا مي شود و اگر مشيّت و خواست او نباشد ، ما نخواهيم خواست وكاري انجام نخواهيم داد پس آنچه خواست خداست انجام مي شود و مؤثر اوست و انسانها افعالي جبري دارند .
آيه فوق و آيات بسيار ديگر كه از اذن خدا و يا قضا و قدر الهي سخن مي گويد : نفي اختيار از انسان نمي كند . زيرا زماني سبب اراده و اختيار از انسان مي شود ه اذن خدا و يا قضا و قدر و نيز مشيّت جانشيني اراده و اختيار آدميان شود . ولي اراده انسان در طول اراده خداست و كار هر فردي با اراده او رابطه اي علّي ومعلولي دارد . و خداوند چنين خواسته و اراده كرده كه انسانها با انتخاب و اراده خود فعاليت كنند . و در واقع آيات قضا و قدر و يا مربوط به مشيّت و اذن خدا بيان اين مطلب است كه انسان با تمام وجود وابسته به خداوند متعال است و هيچ استقلالي از خود ندارد و چنين نينديشد كه اراده اي مستقل و در عرض اراده و خواست خداوند دارد . اگر خداوند او را نيآفريده بود و به او اراده نداده بود ، قدرت انجام فعلي براي او نبود پس انسان و اراده اش متعلق و آويخته به اراده خواست خداست .
در سوره انعام آيه 149 مي فرمايد :
بگو : دليل رسا و قاطع براي خداست و اگر او بخواهد همه شما را به ( اجبار ) هدايت مي كند ( فلو شاء لهديكم اجمعين ) .
اما خداوند اين را نخواسته است ، خواست تكويني خدا اين است كه انسان از راه اراده ي خود هدايت شود و به اعمال شايسته روي آورد .
بنابراين كار انبياء و معلمين ثمره اش اين است كه انسانها را آگاه مي كنند تا اگر خواستند ( چنانچه كه خدا مقدر فرموده ) به راه راست روي آورند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.