-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46675 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

آيا بايد اعجاز هاي قرآن با علم روز منطبق باشد؟

اعجاز قرآن و ساير اعجازها از جهات مختلف قابل بحث و بررسي است. اعجاز قرآن تنها در زمينه علمي آن نيست، بلكه اعجاز قرآن از جهات متعدد و مختلف است: اعجاز لفظي، اعجاز معنوي و اعجاز طريقي وجوه مختلف اعجاز قرآن هستند.

علامه طباطبايي(ره) در مورد اعجاز قرآن (از جنبة طريقي كه از طريق پيامبر ميرسيده) در بخشي از سخنان خود آورده است: فرد درس نخوانده و استاد نديده اي كه قرآن بر او نازل شده، از اين جهت كه مدت ها ميان مردم مانند يكي از آنان زندگي مي كرد و برتري محسوسي از نظر اطلاعات نسبت به ديگران در او مشاهده نمي شد و حقايق علمي و يا شعر و نثر مهمي از وي شنيده نشد و اين موضوع تا چهل سال يعني دو ثلث عمر او ادامه داشت و همچون سايرين به نظر مي رسيد، ناگهان كلمات و حقايقي آورد كه بزرگان در برابر او زانو زدند و اديبان و سخن شناسان عرب در مقابلش عاجز ماندند. چيزي نگذشت كه آن ها را در دنيا منتشر ساخت و جهانيان را به معارضه و مقابله طلبيد، امّا هيچ دانشمند فرازنه و عالم ماهري ياراي عرض اندام در برابر آن را نداشت.

شهيد مطهري مي فرمايد: قرآن از جنبه هاي مختلف معجزه است، يعني فوق بشري است.

اعجاز لفظي قران به مقولة زيبايي و اعجاز معنوي آن به مقولة علمي، پس اعجاز قرآن يكي از جنبة زيبايي و هنري است و ديگر از جنبة فكري و علمي. هر يك از اين دو جنبه - خصوصاً جنبة علمي به نوبة خود داراي عظمت و ستايش است.

در موارد متعددي از آيات قرآن مشاهده مي شود با اين كه قرآن در زماني نازل شده كه هيچ يك از نظريات علمي كنوني به اثبات نرسيده بود، مطالبي فرموده كه با كشفيات كنوني مطابقت دارد و هيچ گونه تناقضي ندارد، مثلاً آية خلق السموات بغير عمد ترونها؛ آسمان ها را بدون ستوني كه قابل رؤيت باشد آفريد. در ذيل اين آيه از امام رضا(ع) نقل شده است: ستون هايي بين زمين و آسمان هست، ولي ديده نمي شود.

يعني جاذبه و دافعه بين زمين و ساير كرات آسماني باعث نگهداري هر ستاره و سيّاره اي در مدار خود شده است. به هر حال اين آيه يكي از معجزات علمي قرآن مجيد است و ده ها آية ديگر از مصاديق بارز اعجاز علمي قرآن محسوب مي شود كه بايد در مورد هر يك جدا بحث شود.

بنابراين قرآن در بُعد علمي مطابق با علم و واقعيات علمي است، گرچه در زمان پيامبر كسي آن علوم را كشف نكرده، ولي آيات الهي در هر زمان مطابق با علم و پيشرفت بشر است و هيچگونه تضادي با واقعيات علمي و كشفيات جديد ندارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.