-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46711 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

در احاديث و روايات داريم كه قرآن تنها كتاب آسماني است كه در آن تحريفي صورت گرفته، بدين معنا كه بشر در آن دست نبرده است. چگونه اين سخن را ميتوان اثبات كرد؟

آري قرآن كتاب آسماني است و در آن تحريفي صورت نگرفته است. اما در كتابهاي مقدس يهوديان و مسيحيان (عهد عتيق و عهد جديد) تحريف صورت گرفته است. اين سخن هم از متون اسلامي، آيات و روايات تأييد ميشود و هم با نگاه به واقعيت و جداي از منظر آيات و روايات.

قرآن ميگويد: يهوديان به تحريف رو آودند، (1) و واقعيت چنين است.

يهوديان و مسيحبان معتقدند كه تورات توسط حضرت موسي(ع) نوشته شده، در حالي كه تورات موجود گوياي اين مطلب است كه بعد از درگذشت حضرت موسي(ع) و توسط ديگران نوشته شده است. به عنوان نمونه در توراث آمده است: پس موسي بنده خدا در آن جا به سرزمين موآب برحسب قول خداوند مرد، و او را در سرزمين موآب در مقابل بيت فعور در دره دفن كردند و احدي قبر او را تا به امروز نميداند. چون موسي وفات يافت 120 سال داشت و...(2)

خواننده با خواندن جملات فوق به خوبي پي ميبرد كه تورات را ديگران بعد از مرگ حضرت موسي نوشتهاند.

نيز در عهد جديد و انجيل از وجود تعارض در مضامين آنها، هم چنين از اين كه در مورد زندگي حضرت عيسي نوشته شده، فهميده ميشود كه اين كتاب همان كتاب انجيل آسماني نيست.

اما قرآن: آيات و روايات ميگويند: قرآن تحريفناپذير است. اينك به صورت گذرا برخي از آنها را بيان ميكنيم.

1 - وعدههاي صريح الهي مبني برحفظ و مصونيت قرآن، يعني خداوند از پيش خواسته و وعده داده است كه اين كتاب را از تحريف حفظ خواهد كرد. (انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون)(3)

2 - باطل نشدني قرآن: مطالب و محتواي قرآن هميشه بر حق است و باطل نميشود؛ يعني تحريف نميگردد (و انه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل...)(4)

3 - ضمانت الهي براي جمع آوري قرآن: خداوند وعده داده و تضمين كرده است كه قرآن را جمع كند و به عنوان كتاب هدايت نگهدارد. (ان علينا جمعه و قرآنه) (5)

4 - حديث ثقلين: پيامبر(ص) در حديث ثقلين وجوب تمسك به قرآن و اهل بيت را بيان كرد. اگر قرآن تحريف شده باشد، نميشود به آن تمسك كرد. امر به تمسك دليل بر تحريف ناپذيري قرآن است.

5 - احاديث عرضه حديث بر قرآن: روايات زيادي وارد شده است كه روايات را بر قرآن عرضه بداريد. قرآن معيار شناخت احاديث است. اگر قرآن تحريفناپذير نباشد، جايي براي عرضه حديث بر قرآن باقي نميماند.

افزون بر اينها و صرف نظر از آيات و روايات ميگوييم: واقعيت اين است كه قرآن بدون كوچكترين تحريفي در بين ما موجود است.

امروزه در مجموعههاي هنري و فرهنگي و آثار باستاني قرآن هايي موجود است كه نگارش آنها به بيش از هزار سال ميرسد، و همه نسخههاي موجود قرآن از آغاز تاكنون بدون هيچ تحريف و كاستي و يا زيادتي موجود است. اين خود بهترين دليل بر تحريف ناپذيري قرآن است.

هم چنين برخي از جريانات تاريخي كه در تاريخ ثبت و ضبط شده، تأييدي بر عدم تحريف قرآن ميباشد. در زمان پيامبر، هر آيهاي كه بر پيامبر نازل ميشد، پيامبر در اسرع وقت آن را براي مردم تلاوت ميكرد. غير از پيامبر بر دو گروه بودند كه قرآن را حفظ ميكردند: يكي حافظان وحي و ديگري كاتبان وحي. در هر دو گروه تعداد بسياري وجود داشتند كه جاي هرگونه تحريف و يا جابهجايي كلمات و عبارات، و اضافه و كم نمودن را سد ميكردند. خواندن آيات توسط پيامبر براي مسلمانان گاهي آن قدر با عجله بود كه خداوند خطاب به پيامبر فرمود كه تا قبل از تمام شدن وحي، آن را براي مردم نخوان، زيرا ما قرآن را جمع ميكنيم و آن را حفظ مينماييم.

پينوشتها:

1 - نساء (4) آيه 46.

2 - كتاب مقدس، عهد عتيق، سفر تشبه، فصل 33.

3 - حجر (15) آيه 9.

4 - فصلت (41) آيه 41.

5 - قيامت (75) آيه 19.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.