-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46745 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

افرادي كه مفسرانمانند ابن عباس، مجاهد، حسن، ابن جريح، حبايي، ابن اسحاق، ابوزيد، سدي، حسن بصري، قتاده، عكرمه، سعيد بن جبير، فراء، ضحاك و ربيع چه كساني هستند؟ اگر يك آيه از چند نفر از اينان تفسير شده باشد، تفسير كدام يك بر ديگري اولويت دارد؟

عبداللَّه بن عباس فرزند عباس بن عبدالمطلب، پسر عموي پيامبر(ص) و علي(ع) بود. وي شاگرد علي(ع) بود واو را حبر الامه و ترجمان القرآن و وارث دو سوم علوم رسول اللَّه (ص) ناميدهاند. پيامبر(ص) به او دعا كرد و فرمود: اللّهمّ فقهه في الدين و علمه التأويل؛ (خدايا! او را در دين فقيه گردان و در تأويل و تفسير قرآن او را عالم گردان.

عبداللَّه بن مسعود يكي ديگر از مفسران بزرگ قرآن است. ابي بن كعب نيز يكي از مفسران بزرگ بود. اينها همه از اصحاب پيامبر بودند.

در بين تابعين ، علي بن ابي طلحه و قيس بن مسلم كوفي و مجاهد بن جبير مكي و قتاده بن دعامه سروسي و سعيد بن جبير و حسن بصري، و اسماعيل بن عبدالرحمن السدي كوفي و عكرمه شاگرد ابن عباس و از مفسران بزرگ بودند.

اولين تفسيري كه در زمان تابعين نوشته شد، از سعيد بن جبير (متوفاي 64) است. او از دانشمندترين تابعين در تفسير بود، بعد از او سدي (متوفاي 127) و مجاهد از مفسران بزرگ بودند و كتاب تفسير نوشتهاند. عبدالملك بن جريج مكي نيز صاحب تفسير قرآن است.

از بين مفسران مذكور به ترتيب ابن عباس، عبداللَّه بن مسعود، ابي بن كعب، عكرمه و مجاهد معروفترين هستند. التبه بدان معنا نيست كه ديگران در همه مطالب در رتبه پايينتري هستند، بلكه برخي از آنان در بعضي موارد بهتر و در بعضي موارد پايينترند.(1)

پي نوشتها:

1 - مقدمه تفسير مجمع البيان، ج 1.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.