-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46765 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:16

تفسير آية 8 بقره را برايم بيان كنيد و توضيح دهيد منظور از مردم بي ايمان چه كساني هستند؟

از آية 8 بقره كه با و من النّاس من يقول... شروع مي شود تا پايان آيه 20 بازگو كنندة افكار و عقايد و كاركردهاي شيطنت آميز و فريبكارانة كساني است كه خود را مسلمان روشنفكر و اصلاح طلب و پيشرو مي دانند، در حالي كه در حقيقت مسلمان نيستند بلكه منافقاني هستند كه اسلام نقابي است كه خود را زير آن مخفي كرده اند.

خطر منافقان مسلمان نما براي اسلام و جامعه از كفار بيشتر است، زيرا با ظاهري اسلامي در صفوف مسلمانان نفوذ كرده و با طرح و نقشه هايي خدعه آميز سعي مي كنند مردم را با خود همراه سازند و آراي آنان را جلب كنند تا بتوانند به تدريج پايه هاي ايمان مردم را سست كنند و در نهايت با دين و ارزش هاي آن درگير گردند. منافقان با عمل خود - به پندار خويش- مي خواهند مؤمنان را گول بزنند و خدا و بندگان مؤمنش را بفريبند. از اين جهت در هر عصر و زماني نمي توان چهرة آنان را به راحتي شناخت ولي قرآن نشانه هاي دقيق و شفافي براي آنان بيان مي كند وخط باطني و چهرة دروني آنان را مشخص مي سازد و الگويي در اين زمينه به دست مسلمانان براي همة قرون واعصار مي دهد. اگر چه ممكن است منافقان با دروغ و تهمت و شگرد هاي تبليغاتي، اكثر مردم را براي مدتي فريب دهند، اما نمي توانند همه يا اكثر را براي هميشه گول بزنند. قرآن در اين زمينه مي فرمايد: آنها تنها خودشان را فريب مي دهند.[5]

- نفاق، نوعي بيماري رواني است.

- سرماية اصلي منافق، دروغ و توجيه گري است.

يكي از نشانه ها و ويژگي هاي منافقان عدم هماهنگي ميان قلب و زبانشان است.

انسان سالم يك چهره بيش ندارد و ميان روح و جسم و ظاهر و باطن او هماهنگي كامل وجود دارد. اگر مؤمن است تمام وجودش فرياد ايمان سر مي دهد و اگر كافر و منحرف است، باز ظاهر و باطنش نشان دهندة انحراف و كفر او است، ولي منافق شخصيتي دو گانه، ناهماهنگ و گسسته دارد. مي گويد: من خدا و قيامت را قبول دارم اما در واقع چنين نيست. آنان خدا را تا جايي قبول دارند كه توجيه گر و تأييد كنندة افكار و افعال آنان باشد. به اصطلاح قرائت از دين و ايمان به خدا و قيامت بايد مطابق با خواسته هاي آنان باشد؛ يعني مي خواهند خدايي كنند، نه اين كه تابع دين و خدا باشند. از اين رو قرآن مي گويد: منافق به نوعي بيماري قلبي و رواني مبتلا است و به علت پافشاري در ميسر انحراف، بيماري قلبي و روحي افزايش يافته وگسترده تر مي گردد.

از آن جا كه سرماية اصلي منافقان، دروغ و توجيه گري است تا بتوانند تناقض هايي را كه در زندگي شان ديده مي شود، سر هم كنند، قرآن مي فرمايد: براي آنان عذاب اليمي است براي دروغ هايي كه مي گفتند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.