-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46819 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا قرآن دربارة بعضي مسائل بسيار ساده و پيش پا افتاده صحبت مي كند؟ ايا اين با جهان شمولي و هميشگي بودن آن تناقض ندارد، مثلاً مي گويد: ما اسب و الاغ را براي بار بري شما آفريديم؟!

برادر عزيز، مهم پيامي است كه بايد قرآن به مخاطبانش برساند؛ ابزار پيام ملاك نيست، چنان كه فرمود: خدا از اين كه به پشه يا كوچكتر از آن مَثَل بزند، شرم نمي كند. مؤمنان چون آن را بشنوند، مي دانند كه از سوي پروردگار است.[1]

اگر از اسب و الاغ سخن به ميان آورده، براي اين است كه به بشر بفهماند شما براي انتقال از جايي، نيز براي حمل اثاثيه و بارها نياز به وسيله داريد كه خدا در اختيارتان قرار داده است. سخن از گوسفند و امثال آن نيز يادآور اين حقيقت است كه اين ها سرماية انسان و برآورندة نيازهاي اقتصادي و غذايي انسان است اما نبايد ماية تفاخر و تجمل گرايي شود. بنابراين اگر روزي وسايل انتقال تغيير كند و ماشين جاي حيوانات را بگيرد، نبايد گفت اين چيزها پيش پا افتاده است، زيرا اصل نياز انسان به غذا و علاقه مندي او به سرمايه ها و تجملات در تمام عصرها هست و انسان بايد توجه به خدايي داشته باشد كه او را آفريده و ابزارهاي مورد نياز را براي زندگي در اختيارش گذاشته و به او عقل واستعداد داده تا از مواهب طبيعي بهره جسته و طبيعت را تسخير كند و استفاده هاي متنوعي از آن ببرد. توصية ما اين است: با توجه به ذهن نقادي كه داريد و با اين ديد به مطالعة قرآن مي پردازيد، حتماً از تفسيرهايي چون ترجمة الميزان و تفسير نمونه استفاده كنيد كه پاسخ بسياري از پرسش هاي شما به تفصيل در آن جا هست و مي تواند زمينة مساعدي براي رشد آگاهي و شكوفايي استعداد شما باشد.

[1] بقره (2) آية26.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.