-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46957 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در آيهء 34سورهء مباركهء نساء واژهء مخالفت و نافرماني مطرح شده است .

اوّلاً: مخالفت و نافرماني در چه اموري است و حدود آن چه قدر است ؟

ثانياً: گفته شده با زدن تنبيه كنيد. حدود زدن چقدر است ؟

ثالثاً: اگر مرد داراي عدم تشخيص صحيح باشد و هر امري را با نظر شخصي خود سنجيده و هر امري را عدم اطاعت قلمداد كند, آيا در اين جا به زن ظلم و تعدّي نمي شود؟

در نامه هاي قبلي ظاهراً جواب اين سؤال داده شد. در اين جا به طور خلاصه يادآوري مي كنيم كه دراين آيه آخرين مرحله براي ادارهء زني كه نافرمان است , زدن دانسته شده است . زدن در آيه به معناي ظلم وانتقام گيري نيست , بلكه جنبهء تربيتي دارد. لذا بايد به مقداري باشد كه آثار بد تربيتي نداشته باشد. از طرف ظلم واذيت و اجحافي در حق زن نباشد. زدن به جهت تربيت با زدن به جهت هاي ديگر بسيار فرق دارد. اين در صورتي است كه هيچ يك از مرحله هاي تربيتي قبلي مؤثر واقع نشده باشد. در بعضي روايات از امام باقر7وارد شده است : (1)

حال اگر مردي بر اثر عدم تشخيص و ناتواني در ادارهء خانواده , بي جهت به زنش ظلم كند و او را كتك بزند, ازمصاديق آيه محسوب نمي شود و زن مي تواند با مراجعه به دادگاه , دادخواهي كند.

مردا از مخالفت , مخالفت زن با شوهر در امور زناشويي و اموري كه مربوط به آن مي شود و در راستاي زناشويي قرار دارد است . بعضي خانم ها بلكه بسياري از آنان در خانواده از زناشويي ابا دارند و كمتر بدان تمايل نشان مي دهند. در نتيجه حق مرد ضايع مي شود. لذا خداوند براي اين كه مردان بتوانند از حق خود دفاع كنند, اين اهرم راقرار داده است .

(پـاورقي 1.تفسير برهان , ج 3 ص 95 تفسير الميزان , ج 4 ذيل آيه .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.