-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46959 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15

در قرآن بارها اشاره به تزويج مردان مؤمن با حورالعين شده است . پس زنان مؤمنه چگونه خواهندبود؟

دربارهء پاداشهاي اخروي بايد بدانيم كه بهشت و نعمت هاي آن مترتب بر ايمان و عمل صالح انسان هادر دنيا است . به هر ميزان ايمان و عمل صالح انسان بيشتر باشد, نعمت هاي او در آخرت بيشتر, خواهد بود. بنابراين همهء مؤمنان در آن دنيا در يك درجه نخواهند بود. چه بسا مؤمناني كه با هم هزاران فرسخ (درجه ) فرق داشته باشند.از آياتي استفاده مي شود نعمت هاي بهشتي براي مردان و زنانمساوي است . اين طور نيست كه زنان مؤمنه اي كه بامردان مؤمني در يك درجهء ايماني هستند, جايگاه شان پايين تر از مردان باشد.

قرآن مي فرمايد:

زن عمل صالح انجام دهد و مؤمن باشد, داخل بهشت مي شود>.

بنابراين در پاداش روز قيامت , فرقي بين مرد و زن نيست . هر پاداشي كه براي مردان هست , براي زنان هم هست .

البته از آيات قرآن استفاده مي شود زنان و مرداني كه در دنيا همسر يكديگرند, هرگاه هر دو با ايمان و بهشتي باشند, در آن جابه هم ملحق مي شوند و با هم در بهترين حالات زندگي مي كنند.

آيهء 23سوره رعد فرمود: .

در آيهء 8سورهء مؤمن شبيه همين آيه آمده است .

از بعضي روايات استفاده مي شود كه مقام زنان برتر از حوريان بهشت است , به خاطر عبادات واعمال صالحي كه در اين جهان انجام داده اند. در تفسيرآيهء (در آن بهشت ها خيرات زيبا و نيكويي هست ) آمده كه مراد از زنان مؤمنه هستند.

شخصي از رسول خدا6پرسيد: زن هاي دنيا بهرتند يا حورالعين ؟ فرمود: .(1)

بنابراين زنان مؤمنه در بهشت يا با شوهران مؤمن خويش خواهند بود, در صورتي كه در يك درجه و مقام باشندو يا با مردان مؤمن ديگري خواهند بود.

(پـاورقي 1.سيوطي , درالمنثور, ج 7 ص 633

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.