-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46995 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

در سورة مؤمنون آية إلاّ علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم در آن زمان ملك يمين با چه شرائطي براي مولا حلال مي شد و از چه زماني ملك يمين ممنوع شد؟

در اسلام براي ايجاد علقه و ارتباط بين زن و مرد دو گونه راهكار ارائه شده است و هرگونه ارتباط زناشويي بين زن و مرد بايد از يكي از آن دو راه باشد. البته در واقع به سه قسم مي رسد:

1ـ ازدواج: عقد و قرارداد بين زن ومرد و اين نحوة ازدواج بر دو قسم است:

الف) ازدواج دائم،

ب) ازدواج موقت.

انتخاب هر يك از اين دو قسم و مقدار مهريه و صداق به توافق طرفين بستگي دارد. هر يك از اين دو، مسائل و احكامي دارد كه در كتاب هاي فقهي گسترده بحث شده است.

2ـ ملك يمين: يكي ديگر از راه هاي ارتباط زناشويي بين زن و مرد، خريدن زن اسير است. اگر مردي با توانايي مالي كه دارد، بتواند يك يا چند زني را كه در جنگ هاي اسلامي به سدت مسلمانان اسير شده اند، بخرد، آن زن ها ملك يمين آن مرد مي شوند و بر آن مرد حلال و محرم اند.

توضيح: در جند هايي كه بين مسلمانان و كفار پيش مي آيد، حال به خاطر اين كه كفّار جنگ را عليه مسلمانان شروع كرده اند و مسلمانان براي دفاع از خود با آنان مي جنگند، در نتيجه تعدادي از كفار را به عنوان اسير مي گيرند، يا احياناً مسلمانان شروع كنندة جنگ هستند، در مواردي كه جنگ ابتدايي جائز باشد، در نتيجه از آنان اسير مي گيرند. حاكم اسلامي مي توان اسرا را به مسلمانان بفروشد. اين كار چند فايده دارد:

1ـ نگهداري اسيران براي دولت اسلامي باعث مشكلات عديده است و اداره و خرجي دادن به آنان بار سنگيني بر دوش دولت است.

2ـ فروش و تقسيم آنان نزد مسلمانان و دريافت پول، باعث رونق اقتصادي مي شود.

3ـ بودن اسيران نزد مسلمانان و حضور آنان در جامعة مسلمان كم كم باعث مسلمان شدن آنان مي شود.

اسلام با برده داري موافق نيست و مسلمانان را تشويق مي كند بنده را آزاد كنيد و براي عتق رقبه ثواب فراواني قائل شده است. اما گاهي چنين مسائلي در جامعه پيش مي آيد. پس مسئلة برده داري در مواقعي كه جنگي بين مسلمانان با كفار انجام مي شود، ايجاد مي شود و براي نحوة نگه داري آن ها يك راه اين است كه آنان را به مسلمانان بفروشند. اين حكم از احكام اسلامي و قرآني دربارة اسيران جنگي است و الآن به حال خود باقي است و در زمان ما نيز قابل اجرا است. اما نحوة برخورد با اسيران جنگي كه آن ها را به صورت عبد و كنير بفروشند يا زنداني كنند يا آزاد نمايند. يا با اسرا مبادله كنند، به تشخيص حاكم اسلامي است. در زمان ما چون برده داري، مستهجن و ورد تمسخر دنيا است، گرچه به نحو بدتر و زشت تري توسط كشورهاي استعمارگر رواج دارد، حاكم اسلامي (فقيه) برده داري را به مصلحت نمي داند و اين از اختيارات حاكم است، همان طوري كه در زمان پيامبر از اختيارات آن حضرت بود.

وانگهي اينگونه مسايل در حقيقت مقابله به مثل است. اگر طرف هاي درگير اسيران را آزاد و يا زنداني كنند و به بردگي نكشانند، اسلام هم همين راه را طي خواهد كرد، ولي اگر آن ها زن و مرد اسير را به عنوان برده بگيرند، ما هم چنين مجوّزي پيدا مي كنيم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.