-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:46999 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:20

در مورد شكست اصحاب فيل توضيح دهيد. آيا درست است كه سنگ هاي موجود در پنجه يا در منقار پرندگان سنگ نبود ، بلكه نوعي مواد منفجره (اورانيوم ) بود؟!

دربارة شآن نزول اين سوره در روايت آمده است : وقتي قريش فهميدند كه پيامبر مبعوث به رسالت براي همة انسان ها شده است، زبان اعتراض گشودند و به ابوطالب گفتند: به پسر برادرت بگو: اگر اين حرف را اهل فارس و روم بفهمند و بشنوند، ما را از سرزمينمان مي ربايند و سنگ هاي خانة كعبه را قطعه قطعه مي كنند(قصص ، 57) . در اين مورد سورة فيل نازل شد و به قريش گوشزد كرد: كسي نمي تواند شما را بربايد و كعبه را قطعه قطعه كند. همان طوري كه ابرهه خواست اين خانه راخراب كند، اما نتوانست.

اصحاب فيل:

حاكم يمن كه دست نشاندة حاكم روم بود، براي اين كه اثبات كند خدمتگزار خوبي براي او است ، كليساي بسيار زيبا و مهمي در يمن بر پا كرد و تصميم گرفت مردم جزيرة عربستان را به جاي كعبه به سوي آن فرا خواند و كم كم آن جا كانون حج اعراب شود و مكه از مركزيّت بيافتد. براي همين منظور مبلّغان بسياري به اطراف و ميان قبايل عرب در سرزمين حجاز فرستاد. اعراب كه سخت به مكّه و كعبه علاقه داشتند و آن را از آثار ابراهيم خليل مي دانستند ، احساس خطر كردند. سپس ابرهمه بالشكرعظيمي عازم مكه شد.

هنگامي كه نزديك مكه رسيد، كساني را فرستاد تا شتران و اموال اهل مكه را غارت كنند. در اين ميان دويست شتر از عبدالمطلب غارت كردند. ابرهه كسي را فرستاد كه با بزرگ مكه ملاقات كند و به او بگويد كه ما براي جنگ نيامده ايم؛ تنها آمده ايم كه خانة كعبه را خراب كنيم. اگر مقاومت نكنيد، ما كاري به شما نداريم.

فرستادة ابرهه با عبدالمطلب گفتگو كرد و سپس با يكديگر نزد ابرهه آمدند. وقتي ابرهه، عبدالمطلب را ديد ، تحت تأثير شخصيت او قرار گرفت و به او احترام كرد. ابرهه گفت: ما آمده ايم كعبه را ويران كنيم. شما اگر حاجتي داريد بگوييد. عبدالمطلب گفت: دستور دهيد شتران مرا كه غارت كرده اند، به من بدهند. ابره با تعجب گفت: دربارة كعبه هيچ نمي گويي؟!

عبدالمطلب گفت: من صاحب شتران هستم و كعبه صاحبي دارد كه خود مانع خراب شدن آن مي شود.

عبدالمطلب شترانش را گرفت و به مكه آمد و به مردم دستور داد به كوه هاي اطراف پراكنده شويد. سپاه ابرهه كه سوار بر فيل بودند، حركت كردند. عبدالمطلب حلقة در كعبه را گرفت و گفت: خداوندا! هر كس از خانة خود دفاع مي كند. تو خانه ات را حفظ كن. هرگز مباد روزي كه صليب آن ها و قدرتشان بر نيروهاي تو غلبه كند و ساكنان حرم اسير آنان شوند. خداوندا! ساكنان حرم را بر مسيحيان و صليبيان پيروز گردان!

ناگهان ديدند ابري سياه از ناحية درياي احمر به چشم مي خورد كه به سوي مكه در حركت است. در اين هنگام پرندگاني شبيه چلچله و پرستو از سوي دريا رسيدند و هر يك سه عدد سنگريزه با خود همراه داشت. يكي به منقار و دو تا در پنجه ها . سنگريزه ها به اندازة نخود بودند. آن ها را بر سر سپاه فرو ريختند. به هر كدام از آنها كه اصابت مي كرد، هلاك مي شد. در اين هنگام وحشت عجيبي بر لشكر ابرهه سايه افكند. تعدادي هلاك شدند و برخي فرار كردند.[28]

معلوم نيست آن سنگريزه ها از چه جنسي بود.

3[28] با استفاده از تفسير نمونه، ج 27، ص 352.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.