-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47007 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

در هر موردي كه از قرآن و حديث دليل محكمي بر فلسفة حكمي نداريم، چگونه بايد رفتار كنيم؟

برادر گرامي! از اين كه با ما مكاتبه نموديد سپاسگزاريم. دين اسلام از روز نخست به صورت يك آيين جهاني به بشر عرضه شد و قوانين آن از جامعين و گستردگي برخوردار است، به گونه اي كه هيچ موضوعي از قلمرو آن خارج نيست و از مجموعة آن مي توان حكم هر موضوعي را استخراج كرد. امامت به عنوان استمرار رسالت خاتم انبيا(ص) به توضيح و تبيين احكام نوراني اسلام مي پردازد. قرآن كريم و سنت معصومان عليهم السلام منابع اصليِ احكام سالامي به شمار مي روند و بعد از آن ها دليل عقل مي باشد. استنباط و اجتهاد از اين منابع بر عهدة فقهاي شيعه است كه پاسخ گوي سؤال ها و مسايل جديدي هستند كه براي مسلمان ها پيش مي آيد. گاه شارع مقدس افزون بر تشريع حكم، حدود و قلمرو و موضوع آن را نيز تبيين مي كند، مانند نماز و روزه و زكات و خمس و ... كه به موضوعاتي از اين قبيل، عناوين شرعي مي گوييم. اما گاه شارع مقدس مصلحت را در اين مي داند كه تشخيص مفهوم و تعيين قلمرو موضوع حكم شرعي را به عرف واگذارد و به تشريع حكم اكتفا كند. در اين جا فقيه با استفاده از قواعد اصولي و فقهي كه ابزار استنباط او محسوب مي شوند و با استفاده از اصول مسلّم قرآني و استنباط از احاديث معتبر، ظهورات عرفي را مدّ نظر قرار مي دهد و در نهايت به پاسخگويي مسئلة مستحدثه (نو) مي پردازد.[1] اين از افتخارات شيعه و فقيهان آن است كه در هر عصر و زماني آمادة پاسخ گويي به شبهات و مسايلي هستند كه فراروي جوامع قرار مي گيرد و فقه شيعه در اين گسترة پويا و فعال پاسخي مناسب را پيدا مي كند و در اختيار مكلفان قرار مي دهد و هيچگاه دچار كوتاهي و سستي نشده است. اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط يكي از رموز جاودانگي تشيع در عرصة حيات فردي و اجتماعي است.[2]

1[1] مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني (ره) ج 9، ص 96 ـ 97، با تلخيص.

1[2] همان.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.