-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47110 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

علاقة زن و مرد به يك ديگر، با علاقة انسان نسبت به اشياي ديگر، چگونه مقايسه ميشود؟ قرآن در اين باره چه ميفرمايد؟

قرآن كريم از چيزهايي كه انسان به آنها علاقه و وابستگي دارد ـ كه از جملة آنها همسران و فرزندان و اشيا و اسباب ديگر زندگي هستند ـ به متاع دنيا تعبير نموده است: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَ َتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَـَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالاْ ئَنْعَـَمِ وَالْحَرْثِ ذَ َلِكَ مَتَـَعُ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُو حُسْنُ الْمَ ئ‹َابِ ;(آلعمران،14) محبت امور مادي از زنان و فرزندان و اموال هنگفت، از طلا و نقره و اسبهاي ممتاز و چهارپايان وزراعت، در نظر مردم جلوه داده شده است ]تا در پرتو آن، آزمايش و تربيت شوند، ولي[; اينها ]در صورتي كه هدف نهايي آدمي را تشكيل ميدهند،[ سرماية زندگي پست ]مادي[ است، و سرانجام نيك ]و زندگي والا و جاويدان[، نزد خدا است.

از آن جا كه انسان، داراي غرايز و تمايلات و نيازهاي گوناگوني است، به همين جهت براي ارضاي آنها و رفع احتياجاتش به دستيابي متوسّل ميشود خداوند نيز اين اشياي مذكور در آيه را به همين منظور براي او فراهم كرده است. واضح و روشن است، چيزي كه غريزة انسان را ارضا و نيازهاي او را برطرف كند، انسان به آن علاقه پيدا ميكند; به طور مثال، غريزة جنسي، يكي از عواملي است كه انسان را به ازدواج متمايل ساخته و به همسر علاقهمند ميكند، و غريزة گرسنگي و تشنگي، او را به خوردن و خوردنيها و نوشيدنيها علاقهمند ميسازد; همة اينها، تأمين كنندة حيات و زندگي دنيايي بشر هستند; به همين جهت قرآن آنها را متاع دنيا ناميده است. علاقه و وابستگي انسان به اشيايي كه او را در ادامة زندگي كمك ميكنند و يا در آرامش و رفاه خاطر او مؤثر هستند، صحيح و به جا است.

مادامي كه انسان از آنها در مسيري كه مورد رضايت الهي است، استفاده كنند.

علاقه معتدل به همسر و اشياي ديگر ـ نه در اين آيه و نه در هيچ آية ديگري ـ در قرآن، مورد نكوهش واقع نشده است، زيرا: 1. پيشبرد اهداف معنوي، بدون وسايل مادي ممكن نيست. 2. قانون شريعت، هرگز بر ضد قانون خلقت و آفرينش نميتواند باشد; آنچه زشت و نكوهيده است، عشق و علاقة افراطي به اين امور ميباشد كه حتي ممكن است به مرحلة پرستش هم برسد; البته اين آيه و آيات ديگر نشان ميدهد كه علاقة انسان به همسر، بسيار قويتر و عميقتر است، زيرا در آيهاي كه ذكر شد، خداوند ابتدا از علاقهمندي انسان نسبت به همسر شروع ميكند و اشياي ديگر بعد از آن قرار داده است. در آيهاي، به وابستگي تنگاتنگ زن و شوهر اشاره كرده ميفرمايد: هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ:(بقره،187) آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها. ]هر دو زينت يكديگر و سبب حفظ يكديگريد[ و اين تعبير، نشان دهندة مرتبة شديد وابستگي و علاقه است. در اين باره كافي است كه بدانيم عوامل مختلفي در علاقة انسان به همسر نقش دارد: يكي از آن عوامل كه به تنهايي از تمام عوامل ديگر در تشكيل علاقههاي انسان، قويتر است، غريزة جنسي است; و اين همان است كه روان كاوان ميگويند: غريزة جنسي، از نيرومندترين غرايز انسان است. تاريخ معاصر و گذشته نيز تأييد ميكند كه سرچشمة بسياري از حوادث اجتماعي، طوفانهاي ناشي از اين غريزه بوده است.(تفسير نمونه، آية اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 2، ص 458، نشر دارالكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.