-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47171 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اين جانب علاقهمند به تحقيق دربارة موضوع عرفان در قرآن هستم؟ مرا در انتخاب منابع مورد نياز كمك و راهنمايي فرماييد؟

برخي از تفاسير عرفاني و كتابهايي كه به اين موضوع پرداختهاند، عبارتند از:

1. كشف الاسرار و عدةالابرار، معروف به تفسير خواجه عبدالله انصاري نوشتة ابوالفضل رشيدالدين احمد بن ابي سعد ميبدي، به اهتمام علي اصغر حكمت، اميركبير تهران.

2. لطائف الاشارات، ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيري نيشابوري، تصحيح و تحقيق ابراهيم بسيوني، دارالكتاب العربي للطباعة والنشر قاهره.

3. حقائق التفسير، ابوعبدالرحمن سلمي، به تصحيح پل نويا لويي ماسينيون، به همت دكتر نصرالله پورجوادي، مركز نشر دانشگاهي تهران.

4. لباب التأويل، معروف به تفسير خازن، ابوالحسن علي بن محمد بن ابراهيم شيحي بغدادي، مطبعة الاستقامه قاهره.

5. تفسير عرفاني سورههاي واقعه، طارق، اعلي، نوشتة سيد ناصر قوّامي، كتاب طوبي تهران.(جهت آگاهي بيشتر از تفاسير عرفاني ر.ك، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي، بهأالدين خرمشاهي، ج 2، ص 1447ـ1450، واژه عرفان، انتشارات ناهيد و دوستان / التفسير والمفسرون، محمد هادي معرفت، ج 2، ص 539ـ 587، منشورات الجامعة الرضويه للعلوم الاسلامية.)

6. اخلاق و عرفان در سورة حجرات، ابوالفضل بهرامپور، انتشارات هجرت قم.

7. عرفان و حماسه، آيت الله جوادي آملي، نشر فرهنگي رجأ.

8. عرفان ناب، عرفان در قرآن و مكتب اهلبيت، دكتر احمد باقرزاده، ميانجي، انتشارات تپش.

9. عرفان اسلام، علامه محمد تقي جعفري، مؤسسه نشر كرامت.

10. انسان و قرآن، آيت الله حسن حسنزاده آملي، نشر الزهرأ.

11. معارف دورة6 ش، گروهي از نويسندگان، نشر دانشگاهي.

12. عرفان حافظ (تماشاگه راز)، اثر متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري، انتشارات صدرا.

13. تجلّي و ظهور در عرفان نظري، سعيد رحيميان، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم.

14. فلسفة عرفان، دكتر سيد يحيي يثربي، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم.

15. معرفتشناسي در عرفان، سيد حسين ابراهيميان، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.