-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47172 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

موضوع و تفسير آيه 58، سوره بقره را توضيح دهيد.

خداوند متعال ميفرمايد: و ]به خاطر بياور[ زماني را كه گفتيم دراين قريه ]بيتالمقدس[ وارد شويد و از نعمتهاي فراوان آن هر چه ميخواهيد بخوريد، و از در ]معبد بيتالمقدس[ با خضوع و خشوع وارد گرديد و بگوييد: خداوندا گناهان ما را بريز تا ما شما را بيامرزيم، و به نيكوكاران پاداش بيشتري نيز خواهيم داد.

در آيه مذكور به فراز ديگري از زندگي بنياسرائيل كه مربوط به ورودشان در سرزمين مقدس ميباشد، اشاره شده است قريه گر چه در زبان روزمرة ما به معناي روستا است; ولي در قرآن و لغت عرب به معناي هر محلي كه مردم در آن جمع شوند ميباشد. خواه شهرهاي بزرگ و يا روستاها باشد و در آيه مذكور بيتالمقدس و سرزمينهاي آن منظور است. حطه از نظر لغت به معناي ريزش و پايين آوردن است و در آيه مورد بحث خداوند متعال به بنياسرائيل دستور داده كه براي توبه از گناهانشان اين جمله را از صميم قلب بر زبان جاري كنند و به آنها وعده بخشش داده و شايد به همين مناسبت بوده كه يكي از درهاي بيتالمقدس را باب الحطه نام نهادهاند.(ر.ك: مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهاني، ص 121 و 417، دارالكاتب العربي.)

بنابراين، خداوند متعال، براي توبه از گناهانشان به آنها دستور داد كه ضمن خضوع در پيشگاه خداوند جمله مذكور را بر زبان بياورند تا خداوند آنها را ببخشد و حتي به افراد پاك و نيكوكارشان علاوه بر بخشش گناهان اجر ديگري خواهد داد; ولي از آن جا كه بنياسرائيل افرادي لجوج و سرسخت بودند به توصيه خداوند متعال عمل نكردند و حتي فرمانهاي خداوند را به استهزأ گرفتند.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 1، ص 267ـ270، درالكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.