-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47181 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

اگر در مورد عمل به برنامههاي قرآن سهلانگاري كنيم و برنامههاي آن را در زندگي به كار نگيريم، با چه مشكلاتي رو به رو خواهيم شد؟

خداوند در مورد قرآن ميفرمايد: وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَ لاَيَزِيدُ الظَّـَـلِمِينَ إِلآخَسَارًا ;(اسرأ،82) قرآن را نازل ميكنيم كه شفا و رحمت براي مؤمنان است و ستمگران را جز خسران و زيان نميافزايد.

قرآن، نسخة شفابخشي است براي برطرف كردن ضعفها، زبونيها، ترسهاي بيدليل، اختلافها نسخة شفابخشي است براي آنان كه از بيماري عشق به دنيا، وابستگي به ماديات و تسليم بيقيد و شرط در برابر شهوتها رنج ميبرند; نسخة شفابخشي است براي دنيايي كه آتش جنگها در هر سوي آن افروخته است و در زير بار مسابقة تسليحاتي كمرش خم شده و مهمترين سرمايههاي اقتصادي و انساني خود را در پاي غول جنگ و تسليحات ميريزد; نسخة شفابخشي است براي آنان كه پردههاي ظلماني شهوت آنان را از رسيدن به قرب پروردگار مانع شده است.

اميرالمؤمنيندر اين مورد ميفرمايد: از اين كتاب بزرگ آسماني براي بيمارهاي خود شفا بخواهيد و براي حل مشكلاتتان از آن ياري بطلبيد; چون در اين كتاب، درمان بزرگترين دردها است. درد كفر، نفاق و گمراهي.(نهجالبلاغه، خطبه 176.)

كافي است يك ماه خود را به پيروي از اين نسخة شفابخش متعهد كنيم، فرمانش را در زمينة علم و آگاهي و عدل و تقوا و اتحاد و صميميت و خودگذشتگي و جهاد و... پذيرا گرديم، خواهيم ديد به سرعت نابسامانيهامان سامان مييابد.

اين نسخه مانند نسخههاي ديگر، وقتي مؤثر است كه به آن عمل شود، و گرنه اگر بهترين نسخههاي شفابخش را بخوانيم و روي سر بگذاريم، ولي به آن عمل نكنيم، نتيجهاي نخواهيم گرفت.

مشكلاتي كه هماكنون در سطح جامعة اسلامي ما و در سطح كشورهاي اسلامي به چشم ميخورد، ناشي از عمل نكردن به اين نسخة شفابخش است. پيآمد سوء عمل نكردن به برنامههاي هدايتبخش قرآن هم در اين پديدار است و هم بيشتر در آخرت هويدا خواهد گشت.(ر.ك: تفسير نمونه، آيتاللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 12، ص 236 ـ 242، دارالكتب الاسلاميه.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.