-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47182 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:19

اسامي پيامبراني كه در قرآن كريم آمده چند تا و در كدام سورهها و آيات آمده است؟

اسامي پيامبراني كه در قرآن كريم از آنها ياد شده است عبارت است از:

1. حضرت آدمغ در آيات: 35 و 37، بقره; 33 و 59، آلعمران و...

2. حضرت ادريسغ در آيات: 56، مريم و...

3. حضرت نوحغ در آيات: 163، نسأ; 69، اعراف; 70، توبه; 71، يونس و...

4. حضرت هودغ در آيات: 53 و 60 و 89، هود; 124، شعرأ و...

5. حضرت صالحغ در آيات: 77، اعراف; 120، توبه; 46، هود و...

6. حضرت ابراهيمغ در آيات: 125، 126، 127، 133 و 140، بقره و...

7. حضرت اسماعيلغ در آية: 85 انبيأ

8 . حضرت اسحاقغ در آيات: 39 ابراهيم و 27 عنكبوت

9. حضرت يعقوبغ در آيات: 132، بقره و...

10. حضرت لوطغ در آيات: 26، عنكبوت; 10، تحريم و...

11. حضرت يوسفغ در سورة يوسف

12. حضرت ايوبغ در آيه 83، انبيأ

13. حضرت شعيبغ در آيات: 88، اعراف; 87، هود; 171، شعرأ و...

14 و 15. حضرت موسي و هاروندر آيات: 51 و 53 و 54 و 55 و 60 و 61، بقره و...

16. حضرت الياسغ، در آيات: 123، صافات و...

17. حضرت اليسعغ، در آيات: 48، ص و...

18. حضرت ذاالكفلغ، در آيات: 48، ص و...

19. حضرت داوودغ، در آيات: 26، ص و...

20. حضرت سليمانغ، در آيات: 12، سبأ و...

21. حضرت يونسغ، در آيات: 139، صافات و...

22. حضرت زكرياغ، در آيات: 89، انبيأ و...

23. حضرت يحييغ، در آيات: 90، انبيأ و...

24. حضرت عيسيغ، در آيات: 171، نسأ و...

25. حضرت عزيرغ، در آيات: 30، توبه و...

26. حضرت اسماعيل صادق الوعدغ در آية 54 مريم

تذكر: برخي اسماعيل در اين آيه شريفه را همان اسماعيل فرزند حضرت ابراهيمميدانند و برخي ديگر ميگويند: پيامبر ديگري است. قول دوم ترجيح دارد.

27. حضرت محمد6، در آيات: 144، آلعمران; 40، احزاب; 29، فتح و...

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.