-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47331 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

علم و قدرت چه رابطهاي با يكديگر در قرآن دارند؟

روابط علم و قدرت و تأثير متقابل هر يك از جهات گوناگوني قابل توجه است. علم پشتوانة قدرت و قدرت اگر با علم و ايمان همراه شود، سازنده و زمينهساز پياده شدن نتايج علمي خواهد بود و اساساً علم بودن قدرت در بسياري موارد، به ويژه صحنههاي عملي اجتماعي، مانند حوزة اقتصاد و سياست و حتي گسترش فرهنگي، ناكارآمد خواهد بود; قدرت نيز بدون علم، به قوة ناهنجاري تبديل ميشود كه گاه آثار تخريبي آن بسيار بيشتر از آثار مفيد آن است.

قرآن علم و قدرت را به مناسبت داستان حضرت طالوت، كنار هم ياد كرده و آن دو را سبب برتري او بر ديگران در امر دشوار رهبري، شمرده است. در آيه 247 سورة بقره ميخوانيم: و پيامبر آنها به آنها گفت: خداوند طالوت را براي زمامداري شما مبعوث ]و انتخاب[ كرده است، گفتند: چگونه او بر ما حكومت داشته باشد با اينكه ما از او شايستهتريم و او ثروت زيادي ندارد؟ فرمود: خدا او را بر شما برگزيده و علم و ]قدرت[ جسم او را وسعت داده است; خداوند ملكش را به هر كس بخواهد ميبخشد و احسان خداوند وسيع و آگاه ]از لياقت افراد براي منصبها[ است.

علم در كنار ايمان، خطمشي صحيح را ترسيم ميكند و قدرت آن را به پيش ميبرد. خداي متعال خود نيز منبع و منشأ علم و قدرت است و همين دو است كه نظام آفرينش را بدينسان حكمتآميز و موفق به پيش ميبرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.