-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47333 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در مورد تقوا و حق آن، كه در آيهاي از قرآن ميفرمايد: حق تقوا را رعايت كنيد، منظور چيست؟

الف ـ تقوا در اصل وقويَ و اسم مصدر از فعل اتّقي از مادة وقايه است. واژة تقوا در لغت به معناي انجام كاري براي در امان ماندن از خطري است.

تقوا در قرآن عامل سعادت و رستگاري انسان معرفي شده و رعايت آن، مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است. تقوا در بينش قرآني آن است كه آدمي از خطري كه از فعل اختياري خود او نشأت ميگيرد و متوجه سعادت ابدي اوست، بترسد و كاري كند كه از آسيب آن در امان ماند; بنابراين در تقوا ويژگيهايي ملحوظ است: 1. خطر پرهيز شده، ازناحيه فعل اختياري خود شخص است; 2. آن خطر متوجه سعادت ابدي انسان است; 3. شخص در حقيقت از خداوند ميترسد و در برابر او تقوا ميورزد.(ر. ك: اخلاق در قرآن، آيت الله مصباح يزدي، ج 1، ص 53 و 54، انتشارات پارسايان، قم.)

ب ـ در آية 102 سورة آل عمران آمده است كه حق تقوا، آخرين و عاليترين درجه پرهيزگاري است كه پرهيز از هرگونه گناه و عصيان و تعدّي و انحراف از حق را شامل ميشود; از اين رو، در تفسير درالمنثور از پيامبر9 و در تفسير عياشي و معاني الاخبار از امام صادقنقل شده كه در تفسير حق تقوا فرمودند: حق تقوا و پرهيزگاري اين است كه پيوسته اطاعت فرمان او كني، و هيچ گاه معصيت ننمايي; همواره به ياد او باشي و او را فراموش نكني، و در برابر نعمتهاي او شكرگزار باشي و كفران نعمت او ننمايي.

بديهي است انجام اين دستور، همانند همة دستورهاي الهي، به ميزان توانايي انسان بستگي دارد; از اين رو آية فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم;(تغابن،16) تا آن جا كه توانايي داريد، پرهيزگاري پيشه كنيد. از همة انسانها ميخواهد كه خويشتن را به آن مرحلة عالي كه در آية 102 سوره آل عمران آمده، برسانند.(ر.ك: تفسيرالميزان، علامه طباطبايي (ره)، ج 3، ص 420، نشر اعلمي، تفسير نمونه، آيتالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 3، ص 27. دارالكتب الاسلاميه.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.