-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47334 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در مورد بخشي از آيةالكرسي كه آمده: ... يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّـلُمَـَتِ إِلَي النُّور...يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَي الظُّـلُمَـَت... كافر مگر در وادي نور بوده كه حال، جهت كفرش به ظلمات برده شده و مگر مؤمن در ظلمات بوده كه به سمت نور برده ميشود؟

اين كه در اين آيه، اخراج از ظلمت، به خدا و اخراج از نور به طاغوت نسبت داده شده است، ممكن است اين طور گفته شود كه انسان، به حسب آفرينش، داراي نور فطرت است و آن نور، حالت اجمالي و حالت تفصيلي دارد. انسان، نسبت به تفصيل و شرح معارف و اعمال صالح در ظلمت است، زيرا هنوز برايش روشن نشده است. طبق اين توجيه، شخص مؤمن، به وسيلة ايمانش، از ظلمتي كه نسبت به تفصيل معارف علمي و عملي دارد، خارج شده و داخل نور (علم تفصيلي) ميگردد، ولي كافر به وسيلة كفرش، از نور فطرت (علم اجمالي) بيرون آمده، و وارد ظلمات كفر و معاصي تفصيلي ميشود; بنابراين، مؤمن پيش از ايمانش، نسبت به تفصيل معارف، در ظلمت بوده و كافر پيش از كفرش، در نور (اجمال معارف كه همان فطرتش باشد) بوده است. به نظر علامه طباطبايي;، واژههاي اخراج، نور و ظلمت از معاني حقيقي و از امور واقعي است. و به راستي، انسان مؤمن، با توجه به اين كه هدايت و ايمان، در باطن نور است، خداوند به راستي آنان را از ظلمت به نور ميآورد و با توجه به اين كه ضلالت و كفر هم، در باطن ظلمت است، طاغوت، با اضلال و اخراجش، در حقيقت كفار را از وادي نور (ايمان و فطرت)، به وادي ظلمت ميكشاند.(ر. ك: تفسير الميزان، علامه طباطبايي (ره)، ج 2، ص 420، نشر اعلمي.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.