-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47340 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا قرآن مجيد نظرية تكامل داروين را رد ميكند؟ چگونه؟

در نزد علماي طبيعي و انسانشناسي معروف است كه، پيدايش انسان اولي، در اثر تكامل بوده است. اصل اين فرضيه ميگويد: انسان، حيواني بوده كه در نتيجة تحول، انسان شده است; و بحث از طبيعت انسان مبتني بر آن است. به اين گونه كه در ساختمان موجودات، به طور منظم، كمالي ديده ميشود كه در يك سلسله مراتب معيني از نقص روبه كمال پيش رفته است. تجربههايي كه در زمينة تطورات جزئي به عمل آمده، همين نتيجه را تأييد ميكند.

اين فرضيه كه براي توجيه خصوصيات و آثار انواع مختلف فرضي شده است:

اولاً: دليل يا دلائل مخصوصي كه آن را اثبات نمايد در دست نيست;

ثانياً: از اين فرضيه نميتوان نظرية داروين كه ميگويد: انسان تكامل يافتة نسل ميمون است را ثابت كرد; زيرا، بر فرض صحت چنين فرضيهاي، ميتوان فرض كرد كه اين انواع به كلي از هم جدا و مستقل باشند، بدون اين كه تطوري كه نوعي را به نوع ديگر مبدل سازد در كار بيايد. بله، صرفاً يك سلسله تطوراتي سطحي در زمينه حالات هر نوعي وجود دارد، بدون اين كه ذات آنها دست خوش تحول شود، تجربههايي هم كه انجام گرفته به طور كلي در زمينه همين تطورات سطحي است كه در يك نوع انجام گرفته است; و هنوز تجربه تحول فردي را از يك نوع به نوع ديگر مشاهده ننموده است; هرگز ديده نشده كه ميموني تبديل به انسان شود; بلكه صرفاً در مورد خواص، آثار، لوازم و اعراض بعضي از انواع است كه تجربه تطوراتي رانشان داده است.

ثالثاً: اين فرضيه با صريح آيات قرآن كريم منافات دارد; زيرا، قرآن، انسان را نوعي مستقل ميداند كه از دو نفر به نام آدم و حوا8 به وجود آمدهاند: اي فرزندان آدم! شيطان شما را نفريبد، آنگونه كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون و لباسشان را از تنشان بيرون كرد تا عورتشان را به آنها نشان دهد. (اعراف،27); اي مردم از خدايتان بترسيد، خدايي كه همه شما را از يك تن آفريد، و همسرش را نيز از او پديد آورد، و از آن دو مردان و زنان بسياري پراكنده ساخت و... . (نسأ،1)

ضمناً، آيات قرآن كه نسل انسان را به آدم و حوا8 ميداند، با هيچ مطلب علمي منافات ندارد.

بنابراين، قرآن كريم، نظرية تكامل داروين را به كلي رد ميكند.(ر. ك، ترجمه الميزان، علامه طباطبايي;، ج 4، ص 243 - 245، بنياد علمي و فرهنگي علامه;.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.