-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47342 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

از نظر تعداد حرف، چه ارتباطي بين بسماللهالرحمنالرحيم و تعداد كل كلمات يا حروف قرآن وجود دارد؟

پرسشگر گرامي! قرآن معجزة هميشگي پيامبر گرامي اسلاماست. اين كتاب آسماني از جهات متعددي، از اعجاز برخوردار است: اعجاز در فصاحت و بلاغت، اعجاز علمي و... يكي ديگر از وجوه اعجاز قرآن را، اعجاز عددي آن ذكر كردهاند كه يكي از شواهدي كه بر آن اقامه شده، همين ربط دقيق عددي بين بسمالله الرحمن الرحيم و آيات و سور قرآني است.

عدد حروف بسمالله الرحمن الرحيم نوزده تا است، كه اين نكته را با آيه شريفه سي سوره مدثر، ارتباط دادهاند: عليها تسعة عشر; بر دوزخ، نوزده نگهبان است. و از تكرار عدد نوزده; يعني مضربهاي متعدد آن، نكات جالبي قابل استفاده است، كه از جمله ميتوان به اين امور اشاره كرد:

1. بسم الله الرحمن الرحيم، صد و سيزده بار در قرآن تكرار شده است (در سوره نمل گرچه آمده، ولي آيه مستقل به حساب نميآيد) و آيه عليها تسعة عشر يك بار در قرآن ذكر شده كه با جمع آن، عدد سورهاي قرآن، به دست ميآيد. 114=1+113 يعني مضربي از عدد 19

114=19*6

2. حروف مشترك بسم الله الرحمن الرحيم، با آية عليها تسعة عشر، دوازده حرف است و حروف مشترك اين آيه با بسمالله، هفت حرف ميباشد كه جمع آنها باز، نوزده ميشود. 19=7+12

3. عدد فواتح سور، حروف مقطعه، نوزده تا است.(با استفاده از كتاب، الاعجاز العددي، طلحه جوهر، بيروت.)

4. در سورهاي ديگر، اين ارتباط مضرب نوزده حفظ شده است; براي مثال در سوره ق، 57 بار حرف ق، تكرار شده كه باز مضربي از عدد نوزده است. (57=19*3) براي اطلاع بيشتر ميتوانيد به كتاب اعجاز عددي قرآن مراجعه نماييد. البته برخي علما در صحت و اتقان مطالب فوق تشكيك و ترديد كردهاند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.