-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47343 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:41

15 آية آخر سورة حج را تفسير و مفهوم كلي آن را بيان كنيد: (در مورد فال قرآني)

تفسير كامل 15 آية آخر سوره حج از حوصلة اين پاسخنامه خارج است. لذا اجمالي از آن را ذكر ميكنيم:

1. در آيات 63ـ66 به نشانههاي مختلفي از قدرت بيپايان خداوند و حقانيت مطلقه او اشاره شده است نخست ميگويد: آيا نديدي كه خداوند از آسمان آبي فرستاد و زمين خشكيده و مرده به واسطة آن سبز و خرم ميگردد.

بعد ميفرمايد: آن چه در آسمانها، و آن چه در زمين است از آن خدا است.

و باز براي نشان دادن قدرت بيپايان خداوند ميفرمايد: آيا نديدي كه خداوند آن چه را در زمين است مسخر شما كرد.

و سرانجام در آخرين آيه از قدرت پروردگار، در مهمترين مسأله جهان هستي، يعني مسأله حيات و مرگ سخن ميگويد و ميفرمايد: او كسي است كه شما را زنده كرد، سپس بعد از طي دوره حيات شما را ميميراند، و ديگر بار در رستاخيز حياتي نوين به شما ميبخشد; (اما با اين حال) اين انسان در برابر اين همه نعمتهايي كه خدا در زمين و آسمان در جسم و جان، به او ارزاني داشته كفرانكننده و ناسپاس است، و با ديدن اين همه نشانههاي روشن، ذات پاك او را انكار ميكنند.

2. در آيات 67ـ70 از آن جا كه در آيات پيشين (در همين سوره) گفتوگوهايي پيرامون مشركان بود، مبني بر اين كه، مشركان به طور خصوص و مخالفان اسلام به طور عموم، جر و بحثهايي با پيامبر اكرمپيرامون مسائل و احكام تازه اسلام داشتند و نسخ و دگرگوني قسمتهايي از احكام شرايع پيشين را نقطة ضعفي براي شريعت اسلام ميپنداشتند، در حالي كه اين دگرگونيها نه تنها ضعف نبود بلكه يكي از برنامة تكامل اديان محسوب ميشد، لذا در آيه 67 ميفرمايد: براي هر امتي عبادتي قرار داديم تا خدا را با آن پرستش كنند; بنابراين، آنها نبايد در اين امر با تو به نزاع برخيزند و تو به سوي پروردگارت دعوت كن كه راه راست همين است كه تو ميپويي. اما اگر باز به مجادله و منازعه ادامه دهند و سخنان تو در دل آنان اثر نگذارد در پاسخ آنان بگو، خدا از اعمالي كه شما انجام ميدهيد آگاهتر است. (و) خداوند در ميان شما در آن چه اختلاف داشتيد داوري ميكند. و از آن جا كه قضاوت و داوري در قيامت نسبت به اختلافات و اعمال بندگان، نياز به علم و آگاهي وسيعي به همة آنها دارد، در آخرين آيه از آيات اين بخش ميفرمايد: آيا نميداني كه خداوند آن چه را كه در آسمانها و زمين است ميداند؟ (آري) همة اينها در كتابي ثبت است. (و) اين (كار) بر خداوند آسان است.

3. در آيات 71ـ74 به تناسب بحثهايي كه قبلاً پيرامون توحيد و شرك بود ـ باز سخن از مشركان و برنامههاي غلط آنها ميگويد: آنها غير از خدا چيزهايي را ميپرستند كه هيچگونه دليلي خداوند براي آنها نازل نكرده است. سپس اضافه ميكند: آنها معبودهايي را ميپرستند كه علم و دانشي به حقانيت آنها ندارند. يعني نه از طريق دستور الهي، و نه از طريق دليل عقلي هيچ حجت و برهاني براي كار خود مطلقاً ندارند.

بعد از آن اشاره به عكسالعمل بتپرستان در برابر آيات خدا، و شدت لجاجت و تعصب آنها ميفرمايد: و هنگامي كه آيات روشن ما كه بهرهگيري از آن براي هر صاحب عقلي آسان است بر آنها خوانده ميشود، در چهرة كافران آثار انكار را به خوبي مشاهده ميكني. اي پيامبر9 به آنها بگو: آيا ميخواهيد من شما را به بدتر از اين خبر دهم؟! بدتر از اين همان آتش سوزندة دوزخ است؟ همان آتش سوزاني كه خداوند به كافران وعده داده است و دوزخ آتش سوزانش بدترين جايگاه است.

سپس روي به عموم مردم ميفرمايد: اي مردم در اين جا مثلي زده شده است; گوش به آن فرا دهيد; كساني را كه شما غير از خدا ميخوانيد هرگز نميتوانند مگسي بيافرينند، هر چند براي اين كار اجتماع كنند و دست به دست يك ديگر دهند; (و) اگر مگسي چيزي از آنها را بر بايد نميتوانند آن را باز پس گيرند; (آري) هم اين طلبكنندگان و عابدان ضعيف و ناتوانند و هم آن مطلوبان و معبودان.

4. در آيات 75ـ78 با توجه به اين كه در آيات گذشته سخن از توحيد و شرك و معبودهاي پنداري مشركان در ميان بود، و با توجه به اين كه جمعي از مردم، فرشتگان يا بعضي از پيامبران را براي عبادت برگزيدند، در اين آيات بعد از اين كه ميفرمايد: خداوند از فرشتگان رسولاني بر ميگزيند و هم چنين از انسان، خداوند شنوا و بينا است. آن چه را در پيش روي آنها و پشت سر آنها است ميداند و همه كارها به سوي خدا باز ميگردد. پنج دستور سازنده و مهم به اهل ايمان ميدهد و ميفرمايد: 1. ركوع كنيد; 2. سجود به جا آوريد; 3. پرودگارتان را عبادت كنيد; 4. كار نيك انجام دهيد تا رستگار شويد; 5. در راه خدا جهاد كنيد.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 14، ص 156ـ186، دارالكتب الاسلامية.)

اگر منظورتان از فال قرآني، استخاره باشد، در استخاره، بايد تكتك آيات مورد دقت قرار گيرد بنابراين، براي استخاره ديدن تعدادي از آيات يك سوره شايسته نيست. و اگر منظورتان فال زدن به قرآن است، بايد بگوييم كه فال زدن با قرآن ممنوع است.

پرسشگر محترم! نخست لازم به يادآوري است كه با قرآن فال نميگيرند، بلكه با آن مشورت ميكنند كه استخاره نام دارد، فال گرفتن معمولاً براي اشعار حافظ و مانند آن به كار ميرود كه براي آن نيز دليلي نداريم.(ر.ك: پرسشها و پاسخهاي آيت الله مكارم و آيت الله سبحاني، ج 2، ص 38، نسل جوان.)

اصل در استخاره اين است كه هر كسي براي خود استخاره كند و به ديگران واگذار ننمايد. مرحوم حاج شيخ عباس قمي در كتاب باقيات الصالحات (حاشيه مفاتيح الجنان) در باب ششم، بحثي را به عنوان استخاره كردن براي غير مطرح كرده كه مطالعه آن مفيد است. در مورد استخاره با قرآن بايد دانست كه بعضي از آيات قرآن داراي وجوه مختلفي از معناست و گاه برداشتهاي مختلفي از آن ميشود; لذا استخاره كننده بايد بتواند معناي درستي از آيه برداشت و صدر و ذيل آيات را ملاحظه كند; به همين جهت است كه بسياري از فضلا و حتي شماري از علما از استخارة با قرآن پرهيز ميكنند. از طرفي بالاي صفحات بعضي از قرآنها نوشته شده خوب، بد و... كه به علل گوناگوني، از جمله اين كه در مواردي فهم استخاره گيرنده مطرح است، نميتواند مورد اعتماد باشد; در ضمن در بعضي چاپها اشتباهاتي ديده ميشود كه برداشت نادرستي از آيه; شده بنابر اين تنها راه، فهم و دركِ خود استخاره گيرنده است.

يادآوري ميكنيم كه علاوه بر استخاره با قرآن، شيوههاي ديگري نيز براي استخاره وجود دارد; مانند: استخاره ذات الرقاع و استخاره با تسبيح كه استخاره با تسبيح (بخصوص استخارهاي كه از صاحب جواهر; از جانب امام زمانغ نقل شده و در كتاب باقيات الصالحات در باب دوم آمده است) تجربه شده و قابل استفاده براي عموم مردم است.

در پايان، اين نكته را نيز اضافه ميكنيم كه استخاره آدابي دارد و بايد هنگام سرگرداني و پس از مشورتهاي لازم انجام شود.

يكي از شيوههاي استخاره گرفتن با قرآن اينگونه است كه سورة توحيد را سه بار ميخوانيم و بعد سه بار صلوات ميفرستيم و سپس ميگوييم: اللهم اني تفألت و توكلت عليك فأرِني من كتابك ما هو مكتوب من سّرك المكنون في غيبك. سپس قرآني را كه تمامي سورهها را دارد (كامل است) باز ميكنيم و اولين آيه از صفحة سمت راست را نگاه ميكنيم و با توجه به آن آيه، نيك و بد مطلب مورد نظر را بدست ميآوريم.

روش ديگر: بعد از نيت ميگوييم: بسم الله الرحمن الرحيم، ان كان في قضائك و قدرك ان تمن علي شيعة آل محمد بفرج وليك و حجتك علي خلقك فاخرج علينا آيةً من كتابك نستدلّ بها علي ذلك سپس قرآن را باز ميكنيم و شش ورق ميشماريم و از ورق هفتم شش سطر را ميشماريم و از آيهاي كه سطر ششم است، مطلب خود را به دست ميآوريم.(ر.ك: باقيات الصالحات، باب ششم.)

پرسشگر محترم! آن چه دربارة كتابها در آخر پرسشنامه از ما خواسته بودي توصيه ميشود با شماره تلفن 7743426 بوستان كتاب دفتر تبليغات اسلامي قم تماس بگيريد، و ضمن اين كه درباره هزينة كتابهاي مذكور ميپرسيد، دربارة واريز هزينه و ارسال كتابها به آدرس شما نيز مشورت كنيد. علاوه، توصيه ميشود به كتابفروشيهاي شهر خودتان نيز براي تهيه كتابها مراجعه كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.