-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47354 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

احترام به قرآن و حراست در پاك نگه داشتن آن به چه معنا است؟

احترام به قرآن و لزوم حراست در پاك نگه داشتن قرآن، به اين معنا است كه مقام قرآن را محترم بشماريم و بدانيم قرآن، يك كتاب معمولي و بشري نيست، بلكه كتابي مقدس و آسماني است كه براي نجات و هدايت انسانها نازل شده است، ومهمترين برنامة تربيتي براي بشر است. پاك نگه داشتن قرآن بر دو گونه است: يكي پاكي و طهارت ظاهري است، كه واجب است، انسان قرآن را، بدون طهارت و وضو مس نكند، و با تمام وجود تلاش نمايد كه ظاهر قرآن را، از آلودگيها محافظت نموده، از قرار دادن آن، در مكانهايي كه بياحترامي به آن محسوب ميشود، خودداري كند...در سورة واقعه، آيه 79، ميخوانيم: لآيَمَسُّهُوَّ إِلآالْمُطَهَّرُون; و جز پاكان نميتوانند آن را مس كنند.

دوم پاكي و طهارت معنوي است، و آن به اين معنا است كه جز پاكان و مقربان، آن را درك نميكنند; يعني كساني مشمول هدايت قرآن ميشوند كه روح خود را پاك كرده با حقيقتجويي و تحقيق، به سراغ مفاهيم بلند قرآن بروند، بنابراين، هر قدر پاكي و تقواي انسان بيشتر شود، به مفاهيم عميقتر و بيشتري از قرآن دست مييابد; پس يك معناي ديگر پاك نگه داشتن قرآن، اين است كه با كسب تقواي الهي، با روحي پاك و طاهر، به سمت آيههاي نور حركت كنيم، چرا كه روح آلوده و كثيف، قابل فيض نخواهد بود.

به اين ترتيب، اين آيه، بر طهارت در هر دو بُعد جسمي و روحي صدق ميكند، كه با طهارت جسمي، ساحت ظاهري قرآن عظيم حفظ ميشود، و با طهارت روح، مقام معنوي آن; چرا كه با آلودگي روحي به سراغ قرآن رفتن، خود نوعي بيتوجهي به مقام با عظمت آن است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.