-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47358 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:19

به منظور تشويق و ترغيب افرادي كه در جلسات قرائت قرآن مجيد به صورت منظم در سالهاي متمادي شركت مينمايند (جلساتي كه در منازل شخصي تشكيل ميگردد) تا چه حد سرمايهگذاري نمودهايد و آيا تا به حال به فكر بودهايد؟

تشويق و ترغيب افرادِ قرآن دوست، و كساني كه جلسات قرآن برپا ميكنند، و اهميت سرمايهگذاري در اينباره، چيزي نيست كه بر كسي پوشيده باشد; اما لازم است به چند نكته توجه داشته باشيم:

1. ارگانهاي دولتي و تشكيلات مردمي در هر شهرستاني، بنابر وظيفة اسلامي و كاري خود بايد به گونهاي سرمايه گذاري و برنامه ريزي نمايند كه تمامي افراد و جلسات قرآنِ آن شهرستان را با حمايتهاي مادي و معنوي خود، زير پوشش بگيرند; تا اين تجمعات نوراني، بيش از پيش، رونق پيدا كند; همانطور كه در بسياري از شهرستانها، با عنايات الهي چنين است. و انصافاً كارهاي شايستهاي در اينباره صورت گرفته است; هر چند به نوبة خود كم است.

2. اين مركز به پرسشهاي قرآنيِ قرآنپژوهان در سراسر كشور پاسخ ميدهد; و به لحاظ اين كه دولتي نيست، هيچ گونه امكاناتي براي تحت پوشش قرار دادن جلسات قرآن در سراسر كشور ندارد.

لذا، فرض سرمايهگذاري در اين زمينه منتفي است. و از اين بابت معذوريم .

البته اين مركز، ضمن پاسخ دهي به پرسشهاي قرآني، طرحهاي ديگري مانند 40 درس مفاهيم قرآن دارد; كه به صورت يك درس يك درس ارسال ميشود. در صورت تمايل افراد شركت كننده در جلسات قرآن در اين برنامهها و طرحها، ميتوانند به پرسشهايي كه در نامه ضميمه شدة پاسخهايتان ارسال ميكنيم پاسخ دهند، تا مشمول اين طرح قرار گيرند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.