-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47365 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در كتابي كه در مورد كاربرد آيات قرآن در گفتوگوهاي روزانه نوشته شده; آمده است كه هنگام تشويق كسي بگوييد: نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَك، در حاليكه اين جمله در مورد عبادت و تسبيح پروردگار متعال بيان شده است، چگونه ميتوان اين آيه را در مورد بندگان او به كار برد؟

شكّي نيست كه آيات الهي قرآن كريم، بايد در همان معنا و مفهومي كه بيان شده به كار برده شود; براي مثال اگر آيهاي در شأن پيامبر9 وارد شده است، ما حق نداريم آن آيه را در شأن ديگران استفاده كنيم و همچنين آيهاي كه در شأن خداوند متعال وارد شده، جايز نيست در شأن اشخاص و افراد به كار رود، مانند آية شريفهاي كه در پرسش آوردهايد: نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَك;(بقره،30) ما تسبيح و حمد تو را به جا ميآوريم و تو را تقديس ميكنيم.

امّا گاهي انسان ميتواند، بدون آنكه آيه را از معناي واقعياش خارج كند، چيز ديگري را ـ با خواندن آن آيه ـ به ديگران بفهماند; مانند آنكه در نماز جماعت ـ در حالي كه ركعت دوم است ـ بعد از خواندن سورة قُلْ هُوَ اللَّه، شك ميكند كه آيا ركعت اول است كه به ركوع رود و يا ركعت دوّم است كه قنوت بخواند؟ در اين ميان، اگر مأموم يقين دارد كه ركعت دوّم است، ميتواند با خواندن آية يَـَمَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّك;(آلعمران،43) اي مريم! براي پروردگار خود خضوع ]قنوت[ كن.، به امام بفهماند كه ركعت دوم است و بايد قنوت بخواني; گرچه اين آيه، دربارة حضرت مريماست و قنوت ]اقنتي[ در آيه، به معناي قنوت نماز نيست ـ بلكه به معناي عبادت خاضعانه است ـ ولي مأموم ميداند كه امام با توجه به كلمة قنوت، متوجه ميشود كه ركعت دوم نماز است.(عروة الوثقي، سيّد يزدي، ج 1، ص 626، 674، نشر مؤسسة اسماعيليان / مستند العروة الوثقي، آيتالله خويي، ج 5، قسمت دوم ص 376، نشر لطفي.) در آية نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِك نيز كه به شخصي ـ كه ميخواهيد از فردي تعريف كرده و او را تشويق كنيد ـ ميگوييد، غرض شما فقط اين است كه به او بفهمانيد، از اعمال و رفتار او خشنود هستيد; ضمن اينكه قرآن خوانده و دهان شما به آية قرآن، معطّر شده است و ثواب قرائت آن را بردهايد، و در عين حال، سخن خود را هم به طرف منتقل كردهايد; پس چنين استفادهاي از آيات قرآن، نه تنها ايرادي ندارد، بلكه بسيار مطلوب است.(العروة الوثقي، سيد يزدي، ج 1، ص 674، نشر مؤسسة اسماعيليان / مستند العروة الوثقي، آيتالله خويي، ج 5، قسمت دوم ص 376، نشر لطفي.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.