-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47367 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

لطفاً آيات وَ النَّـَزِعَـَتِ غَرْقًا # وَ النَّـَشِطَـَتِ نَشْطًا را توضيح دهيد؟

در ابتداي سوره نازعات، در پنج آيه، خداوند به فرشتگان سوگند خورده است. منظور از اين سوگندها در مجموع فرشتگان است در رابطه با اجراي همة فرمانهاي الهي كه اجراي اين فرمانها در پنج مرحله به شرح زير تحقق مييابد:

1. حركت شديد نخستين به دنبال تصميمگيري قاطع: وَ النَّـَزِعَـَتِ غَرْقًا; سوگند به آنها كه به سختي ميكشند و برميكنند.

2. مرحله راه افتادن آرام; وَ النَّـَشِطَـَتِ نَشْطًا; و سوگند به آنها كه به راحتي جدا ميسازند.

3. مرحله سرعت گرفتن; وَ السَّـَبِحَـَتِ سَبْحًا; و سوگند به آنها كه به سرعت حركت ميكنند.

4. مرحله پيشي جستن; فَالسَّـَبِقَـَتِ سَبْقًا; و آنها كه به خوبي سبقت ميگيرند.

5. تدبير و سامان دادن امور; فَالْمُدَبِّرَ َتِ أَمْرًا; و آنها كه امور را تدبير ميكنند.

از نكته بالا معلوم شد كه آيات ياد شده به حالات ملائكه در هنگام انجام فرمانهاي خداوند اشاره دارد و دو آيه: وَ النَّـَزِعَـَتِ غَرْقًا # وَ النَّـَشِطَـَتِ نَشْطًا به دو حالت حركت شديد نخستين به دنبال تصميم قاطع و پس راه افتادن آرام آنان اشاره كرده است.(ر. ك الميزان، علامه طباطبايي، ج 20، ص 195، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات.)

ناگفته نماند عدهاي از مفسران معناي كلي ياد شده را كه همه حركات و كارهاي ملائكه از شروع تا پايان شامل ميشد، جزيي كرده و گفتهاند منظور از وَ النَّـَزِعَـَتِ غَرْقًا فرشتگاني هستند كه جان مجرمان را به شدت و سختي ميگيرند و مقصود از وَ النَّـَشِطَـَتِ نَشْطًا فرشتگاني هستند كه جان مؤمنان را به آساني و سهولت ميستانند.(تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي، ج 26، ص 74، دارالكتب الاسلاميه.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.