-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47370 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا در آيه 36 سوره نمل در جمله ءَاتَغنِ اللَّهُ هنگام وصل اتانِيَ اللّه ميخوانيم (يأ خوانده ميشود) و هنگام وقف ءاتـَن گفته ميشود؟ لطفاً توضيح دهيد كه علت حذف يأ در هنگام وقف چيست؟

طرق وقف بر آخر كلمات دو قسم است: 1. وقف ابدال; يعني حرف آخر كلمه به هنگام وقف، به حرف ديگري تبديل ميشود، مانند: رحمة = رحمه، حساباً = حسابا، هديً = هديَ، مأً = مأَ. 2. وقف اسكان; يعني حرف آخر كلمه، ساكن ميشود. مانند مقاعدَ = مقاعدْ كتُبِ = كتُبْ، يومُ = يومْ، هُوَ = هُو، هيَ = هي.

كلماتي كه حرف آخرشان ساكن است، يا به حروف مدي ختم شدهاند، بدون تغيير وقف ميشوند. مانند: لا تذَرْ انزلنا، ربّي(ر. ك حلية القرآن 1، سيد محسن موسوي بلده، ص 56 و 57، سازمان تبليغات اسلامي.)

در قرائت قرآن. برخي موارد، اختلاف است و قرّأ، متعدد ميباشند، كه مشهور آن، هفت قرائت است يكي از مواردي كه در قرائت آن اختلاف است، قرائت كلمة ءَاتَغنِيَ اللَّهُ است. يك قرائت اين است كه در حال وقف و وصل، آتانِ خوانده ميشود. قرائت ديگر اين است كه در حال وصل َاتانِيَ خوانده ميشود و در حال وقف َاتانْ گفته ميشود. اين قرائت از حفص و شش قاري ديگر روايت شده است.(ر. ك: معجم القرأات القرآنيه، ج 4، ص 353، انتشارات اسوه.) از آن جا كه در قرائت قرآن، ما بايد طبق قرائت قرّأ كه بهترين آن، قرائت حفص است ـ قرائت كنيم، و چون در قرائت حفص، اين گونه قرائت شده است، ما نيز اين گونه قرائت ميكنيم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.