-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47371 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا اجل شخصي كه خودكشي ميكند، خداوند از قبل تعيين كرده است؟ با توجه به آيه 11 سورة منافقون كه ميگويد: خدا هرگز اجل هيچ كس را از وقتش مؤخر نميكند؟

ابتدا، كلمة اجل را ترجمه كرده; سپس به بيان پاسخ ميپردازيم.

راغب اصفهاني ميگويد: مدت مقرّرة زندگي انسان را اجل ميگويند; مثلاً گفته ميشود: اجلش فرا رسيد; يعني مرگش فرا رسيده است.(مفردات راغب، مادة اجل، ص 65، طبع اول، دارالقلم و دارالشامية.)

تسمية اجل به معناي تعيين آن است و چون عادت خود مردم بر اين است كه در معاملات و معاهدات، أجل را به معناي مدت مقرّر و يا سر رسيد آن ذكر ميكنند، خداي تعالي نيز در قرآن، اينگونه عمل كرده است و ظاهراً استعمال كلمة أجل در تمام شدن مدت اصلي و در سررسيد استعمال در معناي فرعي آن است.(ر. ك: الميزان، علامه طباطبايي، ج 7، ص 8ـ10، نشر اسماعيليان.)

و اساساً، اجل دو قسم است: اوّل: أجلِ مُسمّيَ يعني همان أجل محتوم و حتمي كه تغيير نميپذيرد; به همين جهت ميبينيم كه قرآن كريم در جاي ديگر كلمة أجل را به عنده مقيد كرده است وَأَجَلٌ مُّسَمًّي عِندَه(انعام،2) يعني اجل معين پيش اوست; چه اينكه آنچه نزد خدا باشد، باقي و ماندني است.(ر. ك: همان.)

دوم: اجل غير مسمّي يعني همان أجل غير معين و مبهم كه در صورت گرايش انسانها به ايمان و تقوا، قابل تغيير است و چه بسا تا وقت اجل معيّن به تأخير ميافتد; ولي أجل معيّن هرگز قابل تغيير نيست.

در روايت داريم كه حضرت امام صادق فرمود: أجلي كه غير معين است يعني همان وقتي كه غير معين است و هرچه را كه خدا بخواهد، پيش ميآيد.

امّا أجل مسمّي همان أجلي است كه خداوند اگر بخواهد مقدرش كند، درهر شب قدر به مدت يك سال; يعني تا رسيدن شب قدر ديگر آن را نازل ميفرمايد. آنگاه، حضرت امام صادقفرمود: اين همان أجل و وقتي است كه خداوند تبارك و تعالي دربارهاش فرمود: پس چون أجلشان رسد، نه ]ميتوانند[ ساعتي آن را پس اندازند و نه پيش.(اعراف،34).

اجل شخصي كه خودكشي ميكند، در علم الهي مشخص است; يعني خداوند ميداند كه او در چه زماني خواهد مرد; ولي اين اجل او اجل غير مسمّي است، چون اگر خودكشي نميكرد، ميتوانست بيشتر زنده بماند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.