-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47372 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:115

چرا در آيه 78 سورة انعام، در اشاره به شمس ـ كه مؤنث مجازي است ـ از كلمة هذا استفاده شده نه كلمة هذه؟

مفسران در پاسخ به اين پرسش ادبي، نظرات گوناگوني ارائه دادهاند. در اين جا به نظرات مفسران اشاره شده، ديدگاه علامه طباطبايي بيان ميگردد.

1. هذا اشاره به جرم خورشيد است و جرم خورشيد مذكر است.

2. زبان حضرت ابراهيمغ سرياني بوده و در زبان سرياني رعايت تأنيث نميشده است: خداوند كلام حضرت ابراهيم را نقل كرده و بر اساس قواعد زبان سرياني، اسم اشاره را مذكر آورده است.

3. به خاطر احترام ربي اسم اشاره را مذكر آورده است.

4. از آن جا كه بايد ميان مبتدأ و خبر از جهت مذكر و مؤنث بودن تطابق باشد و در آيه، خبر (ربي) مذكر است مبتدأ هم مذكر ذكر شده است. (هذا ربي)

5. كلمة الشمس در آيه به معناي ضيأ و نور است، لذا اسم اشاره مذكر آمده است.

علامة طباطبايي در پاسخ اين پرسش ميفرمايد: در مذكر آمدن اسم اشاره (هذا) نكتهاي است و آن اين است كه قرآن ميخواهد بفهماند، حضرت ابراهيمغ به راستي خورشيد را نميشناخته است، و يا در موضع شخصي احتجاج ميكرده كه گويي نميدانسته اين جرم يكي از اجرام آسماني است كه در هر شبانه روزي يك بار طلوع نموده و غروب ميكند و پيدايش شبانه روز و فصول چهارگانه مستند به آن است و آثار ديگري نيز دارد; چون به كار بردن اسم اشارة مذكر براي كسي كه نوع مشاراليه را تشخيص نميدهد راحتتر است. از همين روست كه ما هنگامي كه شبحي را از دور ميبينيم، قبل از آن كه تشخيص دهيم مرد است يا زن، ميپرسيم: من هذا؟ و در جايي كه نميدانيم شبح، انسان است يا غير انسان ميپرسيم: ما هذا؟( ر. ك: التفسير الكبير، فخر رازي، ج 5، ص 46، داراحيأالتراث العربي، بيروت / تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 5، ص 308 ـ 315، دارالكتب الاسلامية / ترجمه الميزان، علامه طباطبايي، مترجم موسوي همداني، ج 7، ص 381، بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.