-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47373 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:22

كلام صاحب كفايه; در باب امكان حذف برخي آيهها از قرآن و عدم منافات آن با تحريف، چه جوابي دارد؟ آيا عالمان شيعي ديگري هستند كه تحريف را تنها به زياده بدانند و نه نقيصه؟

گويا اين سخن كه حذف برخي آيات قرآن، با تحريف منافاتي ندارد مراد مرحوم آخوند نيست و ايشان حذف را از مصاديق تحريف ميداند و تحريف به نقيصه و يا تصحيف را غير بعيد شمرده از جواز استدلال به آيات قرآن در اين فرض سخن گفته است: و دعوي العلم الاجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو اما باسقاط او تصحيف و ان كانت غير بعيده، كما يشهد به بعض الاخبار و يساعده الاعتبار، إلاّانه لا يمنع عن حجية ظواهره لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك اصلاً(كفاية الاصول، محقق خراساني، ص 285، موسسه آل البيت.)، البته بايد توجه داشت كه مرحوم آخوند اين بحث را از اين رومطرح كرده كه حجيّت استدلال به ظاهر آيات را حتي بر فرض تحريف به نقيصه، اثبات كند و قصد جدي در طرح و بررسي مسأله تحريف نداشته است.

گذشته از اين، علوم به رشتههاي گوناگوني تقسيم ميشود; رشته علوم قرآن كه متكفل طرح بحثهايي از جمله تحريفناپذيري قرآن است خود متخصصان و صاحب نظراني دارد كه در اين رشته فعاليت ميكنند. و تحريف قرآن به باور آنها، امري نادرست و مردود است و دلايلي نيز براي تحريفناپذيري ارائه كردهاند كه براي آگاهي بايد به منابع مربوطه مراجعه كرد.(ر. ك: صيانة القرآن من التحريف، محمد هادي معرفت / عدم تحريف القرآن، سيدعلي سبلاني.)

حذف آيات از مصاديق تحريف به شمار ميرود و اساساً موضع سخن در تحريفناپذيري قرآن بر عدم تحريف به نقيصه است و در تحريف به زياده قائلي ندارد; چنان كه مرحوم آية اللّه سيد محسن حكيم در حقايق الاصول (حقايق الاصول، ج 2، ص 88، كتابفروشي بصيرتي، 1408'û . ق.)به نقل از مرحوم طبرسي بطلان قول تحريف به زياده را اجماعي دانسته است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.