-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47394 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:151

آيا دربارة كبوتر و فوايد نگهداري آن، از قبيل بركت داشتن، در قرآن اشارهاي شده است؟

بركت به معناي فايدة ثابت، نموّ، زيادت، سعادت و... آمده است(علي اكبر قرشي، قاموس قرآن، ج 1و2، ص 189، دارالكتب الاسلامية.); يعني ثبوت خير خدايي در يك چيز و مبارك چيزي است كه در آن فايده ثابت باشد. اين كه مثلاً در قرآن كريم آمده است: تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَـَـلَمِين;(اعراف،54) از آن جهت، بركت به خداوند نسبت داده شده كه فايدههاي ثابت از خدا است.

2. افزون بر ذات مقدّس خداوند، در قرآن كريم، بركت به مواردي از قبيل: قرآن، كعبه، باران، حضرت عيسيو... نسبت داده شده است; يعني در موارد ياد شده، بركت و فايده ثابت است و آنها محل بركتند.

3. دربارة كبوتر و فوايدي در نگهداري آن، آيهاي در قرآن كريم وجود ندارد، البته در برخي از روايات معصومين: فوايد نگهداري آن در خانه آمده است; از جمله: الف ـ نزد امام صادقاز كبوتر سخني به ميان آمد; ايشان فرمودند: آنها را در خانههايتان نگهداري كنيد، زيرا پرندههايي دوست داشتني هستند كه دعوت نوح را دريافتند و آنها، مأنوسترين چيز در خانههايند.(فروع كافي، ج 6، ص 547، ح 7، دارالكتب الاسلامية / وسايل الشيعه، ج 11، ص 517، آلالبيت.)

ب ـ امام صادقفرمود: خداوندـ عزّ و جلّـ به وسيلة كبوتر، از خرابي و ويراني خانهها جلوگيري ميكند.(همان.)

4. بديهي است فوايد فراواني كه در احاديث معصومين: دربارة نگهداري كبوتر در خانه بيان شده، به معناي تزويج كبوتر بازي نيست، كه قطعاً مورد نهي شارع مقدّس است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.