-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47396 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

منظور از جادة سفيد و سرخ و سياه در آية 27 سورة فاطر چيست؟

كوهها از لحاظ رنگ از سفيد تا سياه با يكديگر تفاوت دارند و حتي در يك كوه نيز رنگهاي گوناگون وجود دارد و بالا و پايين و بدنههاي آن به رنگهاي متفاوت ميباشد; از اين رو راههاي موجود در دل كوه رنگهاي مختلفي دارد.

اين تفاوتها از يك سو زيبايي خاصي به كوهها ميبخشد و از سوي ديگر سببي براي پيدا كردن راهها و گم نشدن در جادههاي پر پيچ و خم كوهستاني ميشود و در نهايت دليل بر قدرت بيكران خداوند است.(تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 18، ص 244، دارالكتب الاسلامية.)

همچنين ممكن است منظور راههاي رنگارنگ به طبقات مختلف زمين اشاره داشته باشد كه در كوهها نمايان ميشود.(تفسير هدايت، سيد محمد تقي مدرسي، ترجمة پرويز اتابكي، ج 11، ص 51، بنياد پژوهشهاي اسلامي، آستان قدس رضوي.)

اين احتمال نيز در آيه داده شده است كه خود كوهها همانند خطوط و جادههايي است كه بر سطح زمين كشيده شده است (ماننده سلسلة جبال) كه از فاصلة دور بهتر ديده ميشود; خطوطي است كه برخي سفيد و برخي سرخ رنگ و بعضي سياه پررنگ است ]ممكن است رنگ سفيد در اين تفسير اشاره به رنگ برف در مناطق سردسير و برفگيرباشد.[(ر.ك: تفسير الميزان، علامه طباطبائي، ج 17، ص 242 / تفسير نمونه، همان، ص 245.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.