-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47397 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

تفكر در آيات قرآن، چه آثاري دارد؟

در قرآن، انسانها به تدبّر و تفكّر فرا خوانده شدند.

اگر چه واژة تفكر بيشتر از تدبر در قرآن آمده است، ولي تدبر در هر آيهاي كه آمده، تدبر در قرآن را براي مخالفان و موافقان گوشزد كرده است. در مقابل تدبّر، انسانها به ويژه مسلمانان به تفكر در انواع چيزها، مانند آفرينش آسمان و زمين، (آل عمران / 91)، شراب و قمار (بقره / 219 و 266) و... توصيه شدهاند.

در تفاوت تفكر و تدبر گفتهاند: تفكر مربوط به بررسي علل و خصوصيات يك موجود است، اما تدبر مربوط به بررسي عواقب و نتايج آن است.(شرح و تفسير لغات قرآن براساس تفسير نمونه، جفعر شريعتمداري، واژة دَبَرَ.)

با اين توضيح معلوم شد كه پرداختن به آثار تدبّر كه به صراحت در مورد قرآن آمده است مناسبتر است.

گفته شد كه تدبر به معناي ژرف انديشي و عاقبت انديشي است. اين واژه چهار بار در قرآن به كار رفته است. در سه آيه، (مؤمنون،68)، (محمد،24)، (نسأ،82)، قرآن كريم مخاطبان خود را به تدبّر در اعماق و مقاصد پيام خويش دعوت نموده است و در آية چهارم كِتَـَبٌ أَنزَلْنَـَهُ إِلَيْكَ مُبَـَرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوَّاْ ءَايَـَتِهِي وَ لِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ الاْ ?َلْبَـَب(ص،29)، محتواي پر خير و بركت قرآن را بيان كرده تا مخاطبان به واسطة تدبّر در آن، از بركات عظيم آن بهرهمند گردند.

برخي از آثار تدبّر كه از اين آيات فهميده ميشود عبارتند از:

1. با دقت و تأمل در آيات، الهي بودن قرآن معلوم خواهد شد;

2. با تدبّر در قرآن از ذخاير بيكران و پر خير و بركت كلام خدا بهره خواهيم گرفت;

3. بدون تدبّر به ايماني راسخ و يقيني استوار، دست نخواهيم يافت و در تاريكي شك سرگردان خواهيم بود;

4. بدون تدبّر، عمق و مغز آيات را نميتوان دريافت و به حقايق شگفت و حيرت آورش پي برد;

5. كسي كه در آيات تدبّر ميكند، با تمام وجود، در جايجاي قرآن، حضور خدا را حس خواهد كرد و دل و جانش را از نور او سرشار خواهد كرد.(ر.ك: پژوهشي پيرامون تدبر در قرآن، ولي ا... نقيپور، ص 31، انتشارات اسوه.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.