-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:474 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

وحدت صحيح, چگونه حاصل ميشود؟
انسان از يك عامل «كثرت» به نام طبيعت و يك عامل «وحدت» به نام روح ماوراي طبيعي, تشكيل يافته است. حال اگر او جنبة طبيعي خود را فربه كند, جز اختلاف و نزاع چيزي نمييابد؛ ولي اگر جنبة ماوراي طبيعي خويش را تزكيه كند, از گزند هر گونه درگيري مصون و به شهد مسالمت و صفا كامياب ميگردد.خداي سبحان, آفرينش پيكر آدميرا به «تراب», «طين», «حمأمسنون» و «صلصال» نسبت داد كه از نشأة كثرت و همواره سبب نزاع است «وَالله خَلقَكم من تُراب... ›› فاطر/ 11 ‹‹ . . . إِنّي خالق بَشراً مِن طين» ص/ 71 «... إِنّي خالق بَشراً مِن صَلصال مِن حَمإٍمسَنون» حجر/ 28 و آفرينش روح انساني را به خود نسبت داد كه عين وحدت و همواره سبب اتحاد و رآفت و ماية التيام و محبت است «فَإِذا سَوّيتُه ونَفخَت فيه مِن روُحي...» حجر / 29 «ثُم سَوّاه و نَفخَ فيه من روُحي...» سجده/ 9سرّ كثرت طبيعت و ماده را بايد در ضيق هستي آن جست جو كرد؛ زيرا هر موجود مادي, شرايط خاصي دارد كه نه در ديگري است و نه پذيراي غير خود.راز وحدت ماوراي طبيعت را نيز بايد در سعة وجودي آن يافت؛ زيرا هر موجود مجرد, نه در حضور ديگري محجوب است و نه از شهود غير خود, محروم. از اين رو, نه بهشتيان, كينه و نزاع دارند «ونَزَعنا ما في صُدور هم مِن غلٍّ» اعراف / 43 و نه در دل هاي مردان با ايمان كه با ماوراي طبيعت ارتباط دارند وبه دستورهاي وحي آسماني عمل ميكنند , نسبت به يك ديگر عداوت و بغض است «... رَبّنَا اغِفر لَنا و لِإخواننا الذَينِ سَبقونا بِالإيمان و لا تَجعل في قُلوبِنا غِلّاً للِذَين امنوا رَبّنَا إنِّك رَءُوف رحيم» حشر / 10.
آية الله جوادي آملي


وحدت جوامع در نهجالبلاغهمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.