-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47419 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از آيات اجتماعي قرآن كريم چيست؟ آيا مجموعهاي در اين باره گردآوري شده است؟

پيش از پرداختن به آيات اجتماعي، لازم است ابتدا مفهوم علوم اجتماعي روشن شود تا از رهگذر آن بتوانيم حوزة آيات اجتماعي را به درستي شناخته و آيات آن را پي بگيريم.

اصطلاح علوم اجتماعي در معاني گوناگوني به كار رفته است; گاه به معناي مترادف با علوم انساني (تاريخ، اقتصاد، روانشناسي و حقوق) گرفته ميشود و گاه آن را تنهابر بخشي از علوم انساني كه ناظر به امور و شؤون اجتماعي انسان است، تطبيق ميكنند و گاه معنا را تنگتر كرده، تنها به علوم انساني كه ناظر به امور و شؤون اجتماعي بوده و جنبة توصيفي داشته باشد (و نه دستوري) اطلاق ميكنند (علم توصيفي در پي كشف تكوينيات و واقعيتهاي زندگي اجتماعي انسان است و علم دستوري يا هنجاري و يا ارزش، بيان كنندة تشريفات و ارزشهاي زندگي اجتماعي انسان است)(براي آگاهي بيشتر ر.ك: جامعه و تاريخ از ديدگاه امام خميني;، محمد تقي مصباح يزدي، ص 16 و 17، سازمان تبليغات اسلامي)

بنابراين، با توجه به هر يك از تعريفهاي ياد شده، بخشي از آيات قرآن را ميتوان مورد مطالعه قرار داد.

ولي از آن جا كه همة آيات قرآن گاه به جنبههاي گوناگوني پرداخته است و هر مفسّري در حوزة فكري و تفسيري خود، به گوشههايي از آن ميپردازد، نميتوان آيات را در يك تقسيمبندي كلي به اجتماعي و غير آن تقسيم كرد، مگر آن كه جداسازي آيات اجتماعي تنها به ملاحظه جهتهاي اجتماعي آنها باشد; به عبارت ديگر يك آيه ميتواند هم در دستة آيات اجتماعي قرار گيرد و هم در دستة آيات مربوط احكام فردي.

آيات اجتماعي با توجه به معاني وسيع آن، بسيار متنوع و فراوان است و شايد بتوان بيشترين آيات قرآن را در اين حوزه مطرح كرد; مانند احكام پيروي از ولي امر، قصاص، دفاع، خمس و زكات، نمازهاي مسجد و جماعت، حج، معاملات و... و نيز آيات مربوط به چگونگي معاشرت با ديگران، احكام زناشويي و...

آيات اجتماعي متناسب با شاخهها و عناصر علوم اجتماعي، در زير مجموعههايي مستقل جاي ميگيرند; براي مثال آيات اقتصادي، نظامي، سياسي، فرهنگي، روانشناس و... هر يك در مجموعههايي مستقل بحث ميشوند.

ـ دربارة آيات اجتماعي، تفسيرها و تكنگاريهاي فراواني ارائه شده است; حتي دربارة برخي از شاخههاي علوم اجتماعي، فرهنگهايي مستقلتر را تدوين گرديده مانند الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم اثر محيي الدين عطيّه، الدار العالمية للكتاب الاسلامي والمعهد العالمي للفكر الاسلامي.

برخي از منابع آيات اجتماعي عبارت است از: جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، استاد محمد تقي مصباح يزدي; حقوق و سياست در قرآن، استاد محمد تقي مصباح يزدي، انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني;; اسلام و جامعه (چهار جلد)، جمعي از نويسندگان، مركز جهاني علوم اسلامي; زندگي اجتماعي از ديدگاه اسلام، دكتر احمد شبلي، ترجمة دكتر سيد محمود اسد اللهي، آستان قدس رضوي; نقش قرآن در جهان معاصر محمد غزالي ترجمة محمد صديق خالق پناه، بعد اجتماعي اسلام; محمد اسفندياري، و...

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.