-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47422 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مستشرقين دربارة قرآن مجيد چه نظري دارند؟

از طرف دانشمندان غربي يك نظر واحد ارائه شده است زيرا واژه مستشرقين عنواني نيست كه در مجموعهاي مخصوص; تشكيلاتي مخصوص فعاليت كنند. بلكه نظر ايشان را بايستي در نوشتهها و اظهار نظرهاي پراكند: ايشان در طول چند قرن جستجو كرد.

البته نظر جمعي از مستشرقين و اساتيد حقوق و قانون از دول اروپايي و اسلامي توسط انجمن شعبة حقوق مجمع حقوق تطبيقي دولتي در سال 1951، بدست آمد كه در پايان اجلاس بالاتفاق قطع نامهاي را صادر كردند كه حقوق و قوانين اسلام صالح براي جميع ازمنه دامكنه بوده، و جواب گوي همة حوائج زندگي است، و اسلام از اين جهت بسيار غني و داراي سرمايهاي هنگفت حقوق و قانوني است.(ر.ك: اعجاز قرآن در نظر اهلبيت: سيدرضا مؤدب، ص 204ـ207، نشر احسنالحديث.)

البته در اين زمينه تحقيقات و پژوهشهاي خوبي صورت گرفته است كه حاصل آن كتب گوناگوني است كه به زبانهاي مختلف به نگارش در آمده است بنابراين شما ميتوانيد با رجوع به اين گونه كتب به نظريات دانشمندان غربي واقف شويد اينكه ما به عنوان نمونه تعدادي از اين كتب را كه به زبان فارسي نگارش شده است به اطلاع شما ميرسانيم:

1. قرآن از ديدگاه 114 دانشمند جهان / محمد مهدي عليقلي نشر سينا (در اين كتاب ديدگاههاي دانشمندان آلماني، آمريكايي، اسكاتلندي، انگليسي، ايتاليايي، روسي، فرانسوي هلندي و كشورهايي ديگر از اروپا و آسيا ثبت شده است.)

2. خاورشناسان و پژوهشهاي قرآني / دكتر محمدحسين علي الصغير مترجم ؤ محمدصادق شريعت نشر مؤسسة مطلع الفجر

4. فرهنگ اسلام شناسان خارجي / حسين عبداللهي خوروش / نشر موسسة مطبوعاتي مطهر، اصفهان (شناخت و شرح حال بيش از دو هزار نفر از دانشمندان و محققان وو خاورشناسان و استادادن دانشگاهي مهم جهان كه پيرامون اسلام و بزرگ مردمي پيامبر اسلام كتاب يا مقالاتي نوشتهاند و گروهي از آنان كه پس از تحقيق به اسلام گرديدهاند.)

5. شرقشناسي / ادوارد سعيد ترجمة / دكتر عبدالرحيم گواهي نشر فرهنگ اسلامي. صفحات / 620

6. فرهنگ كامل خاورشناسان / عبدالرحمن بدوي، مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي ترجمه / شكرالله خاكرند، نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.)

7. نقد آثار خاورشناسان / مصطفي حسيني طباطبايي نشر چاپخش (زندگي بيست تن از خاورشناسان نام دارد و نقد آثار آنان)

8. سير تاريخي و ارزيابي انديشة شرقشناسي / دكتر محمد رسوق ترجمه / دكتر محمود رضا افتخارزاده، نشر هزاران.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.