-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:480 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:28

مبدأ فاعلي وحدت چيست؟

اتحاد دل ها و هماهنگي جانها , در گرو مسائل اقتصادي و ديگر شوؤن مادي نيست؛زيرا دل ,يك امر غير مادي است و مرهون ماديات نبوده, با ابزار مادي جذب نميشود. از اين رهگذر است كه قرآن كريم پيوند و انسجام دل ها را در اختيار خداوند دل آفرين دانسته است و راهي براي انسجام آن ها جز از طريق عنايت خداوندي ممكن نميداند.

خداي سبحان در قرآن كريم به پيامبر (ص) ميفمايد «وَآلّف بَين قُلوبهم لَوآنفقت ما في الأَرض جَميعاً ما أَلّفتَ بين قُلوبهم وَلكنّ اللهَ أَلّف بَينهم إِنّه عَزيز حكيم» انفال / 63 وخدا ميان دل هايشان اُلفت انداخت كه اگر آنچه در روي زمين است, همه را خرج ميكردي نميتوانستي بين دل هايشان اُلفت برقرار كني؛ ولي خدا بود كه ميان آنان اُلفت اندخت؛ زيرا او تواناي حكيم است.

در جاي ديگر خداي سبحان ميفرمايد «واعتَصمو بِحَبل الله جَمعياً ولا تفرَّقوا واذْكروا نِعمت الله عَليكم إذ كُنتم أعداءً فَألّف بَين قُلوبكم فَأَصبحتم بِنعمته إِخواناً...» آل عمران / 103 [و همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را ياد كنيد؛ آن گاه كه دشمنان يك ديگر بوديد و خدا ميان دل هاي شما اُلفت انداخت تا به لطف او برادران هم شديد... .]

حاصل آن كه مبدأ فاعلي تأليف قلوب و ايجاد و حدت, ذات اقدس اله است؛ نه غير او.
آية الله جوادي آملي

وحدت جوامع در نهجالبلاغه

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.