-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:483 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

محورهاي وحدت در حوزه اديان توحيدي, چيست ؟

خداي سبحان در آية «قل ياآهل الكتاب تعالوا...» آل عمران / 64 سه محور اتحاد بين موحدان عالَم را بيان كرده است

1ـ پرستش خدا

اولين محور اتحاد در حوزة پيروان اديان توحيدي, توحيد در عبادت ( اتفاق بر پرستش خداي سبحان) است (ألّا نعبد الّا الله). بر پايه آيات قرآن كريم, همه پيامبران الاهي, مأمور به توحيد عبادي بودند و نيز انسانها را به توحيد عبادي فراخواندهاند «وما أَرسلنا مِن قَبلك مِن رَسول إِلّا نُوحي إِليه أنّه لا إله إلّاأنا فاعبدونِ» انبياء /25 «... يا قوم اعبُدوا الله ما لَكم من إِله غيره...» اعراف /65 گرچه لسان «اعبدوا الله» در آيه دوم زبان حصر نيست, ليكن جملة (ما لكم من إله غيره) بيان گر حصر عبادت, در خداي سبحان و مفسر گوياي كلمة ((لا إله إلّا الله)) است.

2ـ نفي شرك

دومين محور اتحاد در حوزه پيروان اديان توحيدي, نفي شرك ذاتي است «ولا نُشرك به شيئاً». در قرآن كريم هر جا سخن از عبادت ناب و نفي شرك عملي است, ميان اين دو (عبادت و نفي شرك) «واو» عطف نيامده است؛ مانند «يعبدونني لايُشركون بي شيئاً» نور / 55 زيرا عبادت ناب و خالص, باشرك عملي سازگار نيست.

از اين رو, اگر گاهي بين عبادت و نفي شرك, «واو» عطف آمده است ـ مانند آيه «قُل يا أهل الِكتاب تعالوا...» آل عمران / 64 ـ در اين گونه موارد, مراد نفي شرك ذاتي است؛ زيرا ممكن است كسي در عبارت موحد باشد, ولي در ذات مشرك؛ مانند يهوديان كه «عُزّير» را پسر خدا ميدانند يا مسيحيان كه به حلول معتقدند. بنابراين, براي آن كه هر يك از شرك عملي و ذاتي,به طور مجزا به مخاطب تفهيم شود, يك بار مستقل وبار ديگر با «واو» عطف ذكر ميشود, تا يكي درباره توحيد عملي و ديگري براي نفي شرك ذاتي باشد.

3ـ نفي سلطه بر يك ديگر

محور سوم در حوزه پيروان اديان توحيدي, نفي سلطه است «ولا يتَّخذ بَعضنا بعضُاً أَرباباً من دوُن الله» در بيان اين محور , به دو نكته اشاره ميكنيم

يك. افراد جامعه, اَبعاض يك حقيقت و شريك و شبيه يك ديگرند و از نظر روابط اجتماعي, كسي را بر ديگري برتري نيست. پس , كسي نميتواند اراده اش را بر ديگري تحميل كند؛ مگر أن كه معادل آن را از ديگران تحمّل كند.

دو. ربوبيت, از مختصات اُلوهيت است و اين دو, با يك ديگر هماهنگ و متلازمند. بنابراين, اولّا دليل وجود ندارد كه بعضي انسان ها كه شريك و شبيه يك ديگرند, ربوبيت ديگران رابه عهده بگيرند. ثانياً ربوبيت از ويژگيهاي الوهيت است و تنها خداست كه شايستگي ربوبيت انسان و جهان را داراست.
آية الله جوادي آملي

وحدت جوامع در نهجالبلاغه

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.