-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:493 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

نارسائيهاي حكومت دمكراسي چيست؟

حكومت دموكراسي واقعي كه نمايندة اكثريت مردم باشد، (اگر چنين حكومتي در دنيا يافت شود) از جهات زيادي توام با نارسائيها، بلكه ظلم و ستم و بيدادگري است، زيرااولاً در غالب كشورهايي كه ظاهراً يا واقعاً چنين حكومتي را دارند، بسياري از مردم عملاً در انتخابات شركت نميكنند، مثلاً تنها شصت يا هفتاد درصد و يا حتي كمتر از آن در انتخابات شركت ميكنند و با اين حال، گاه جمعي از مردم، اكثريت را ميبرند كه هرگز اكثريت در جامعه را ندارند، مثلاً سيويك درصد در مقابل بيستونه درصد (از مجموع شصت درصد مردمي كه در انتخابات شركت كردهاند).در چنين صورتي كه مصداقهاي فراواني دارد، اقليتي از مردم جامعه زمام حكومت را به دست گرفته و اكثريت را تحت سيطرة خود قرار ميدهند و بديهي است كه آنها قوانين و نظامات جامعه را طبق منافع گروهي خود تنظيم ميكنند و اين يك ظلم فاحش است.ثانياً فرض كنيد تمام مردمي كه حق شركت در انتخابات را دارند، بدون استثنا در آن شركت كنند (البته اين فرضي است كه هرگز واقع نشده است) باز ممكن است گروهي با اكثريت ضعيف بر سر كار آيند (مثلاً پنجاهويك درصد در مقابل چهلونه درصد يا كمي بيشتر يا كمتر)اين نيز در واقع يك نوع «استبداد اكثريت» بر ضد اقليت است و در يك كشور صد ميليون نفري چهلونه ميليون (مثلاً) بايد تحت فرمان پنجاهويك ميليون نفر بوده باشد و همه چيز جامعه در مسير منافع آن اكثريت و گاه به زيان اين اقليت وسيع و گسترده باشد. از اين رو بسياري از انديشمندان اذعان دارند كه حكومت اكثريت، يك نوع حكومت ظالمانهاي است كه چارهاي جز آن نيست، اگر آن را محور قرار ندهيم چه كاري ميتوان انجام داد؟ثالثاً از اين گذشته به فرض كه حكومت دموكراسي، هيچ يك از اين دو اشكال را نداشته باشد، حكومتي است دنباله رو خواستهاي اكثريت مردم و ميدانيم گاه ميشود كه تودههاي مردم بر اثر بد آموزيها، گرفتار انحرافاتي ميشوند و در اين گونه موارد بايد آگاهان و صالحان جمعيت به پا خيزند و با اين آفت بزرگ مبارزه كنند، در حالي كه در نظامهاي دموكراسي، در اين گونه موارد نه تنها مبارزهاي صورت نميگيرد، بلكه انحرافات شكل قانوني به خود ميگيرد، مثلاً هم جنس بازي در انگلستان و آمريكا قانوني ميشود! و سقط جنين و مفاسد ديگر در بسياري از كشورهاي غربي به حكم قانون مجاز ميگردد، چرا كه نمايندگان مردم در اين گونه نظامها مجري خواستههاي مردمند نه ناظر بر مصالح آنها!ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پيام قرآن ج 10


حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.