-آيا ممكن است روزي آب درياها نابود گردد؟
(0)
-2- «شيخ» و «آخوند» به چه معناست ؟
3- چرا سمتهاي كليدي را به شيخها مي دهند ؟(0)
-مـي دانـيـم آزمايش براي اين است كه اشخاص يا چيزهاي مبهم و ناشناخته را بشناسيم واز ميزان جهل و ناداني خود بكاهيم خوب خداوندي كه با علم بي پايانش از اسرار همه چيز و همه كس آگاه است چرا امتحان مي كند مگر چيزي بر او مخفي است ؟(0)
-اگر آزمايش الهي براي پرورش است انبياء كه انسانهاي كامل هستند چرا آزمايش مي شوند ؟(0)
-بهترين راه براي موفقيت در آزمايش هاي الهي چه چيزي است ؟(0)
-خـداونـد در قرآن مجيد مي فرمايد : آن كس كه مرگ و حيات را آفريد تا شما رابيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل مي كنيد .
(1) در ايـنـجـا سوال پيش مي آيد :تنها كسي نياز به امتحان دارد كه از وضع و سرانجام كار آگاه نـبـاشـد ; خداوندي كه آشكار و پنهان براي او يكسان است و چيزي در آسمان و زمين بر او مخفي نيست چه نيازي به امتحان بندگان خود دارد ؟(0)
-لطفاً جهت آشنايي بيشتر باآستان قدس وخدمات اين دستگاه مبارك اطلاعاتي كه ميتواند دراين خصوص مراكمك كند برايم ارسال فرماييد(0)
-در قرآن اشاره به آسمانها و زمينهاي هفتگانه شده منظور چيست ؟(0)
-شـهب پيش از اسلام بود با آنكه از آيه قرآن معلوم مي شود كه در عهد پيغمبر صلي اللّه عليه و آله و سلم تازه ظهور كرد براي راندن شياطين و ابطال كهانت ؟(0)
-شهب چه ارتباط با كهانت و منع شنيدن صوت از اهل آسمان دارد ؟(0)
-آيا ممكن است روزي آب درياها نابود گردد؟
(0)
-2- «شيخ» و «آخوند» به چه معناست ؟
3- چرا سمتهاي كليدي را به شيخها مي دهند ؟(0)
-مـي دانـيـم آزمايش براي اين است كه اشخاص يا چيزهاي مبهم و ناشناخته را بشناسيم واز ميزان جهل و ناداني خود بكاهيم خوب خداوندي كه با علم بي پايانش از اسرار همه چيز و همه كس آگاه است چرا امتحان مي كند مگر چيزي بر او مخفي است ؟(0)
-اگر آزمايش الهي براي پرورش است انبياء كه انسانهاي كامل هستند چرا آزمايش مي شوند ؟(0)
-بهترين راه براي موفقيت در آزمايش هاي الهي چه چيزي است ؟(0)
-خـداونـد در قرآن مجيد مي فرمايد : آن كس كه مرگ و حيات را آفريد تا شما رابيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل مي كنيد .
(1) در ايـنـجـا سوال پيش مي آيد :تنها كسي نياز به امتحان دارد كه از وضع و سرانجام كار آگاه نـبـاشـد ; خداوندي كه آشكار و پنهان براي او يكسان است و چيزي در آسمان و زمين بر او مخفي نيست چه نيازي به امتحان بندگان خود دارد ؟(0)
-لطفاً جهت آشنايي بيشتر باآستان قدس وخدمات اين دستگاه مبارك اطلاعاتي كه ميتواند دراين خصوص مراكمك كند برايم ارسال فرماييد(0)
-در قرآن اشاره به آسمانها و زمينهاي هفتگانه شده منظور چيست ؟(0)
-شـهب پيش از اسلام بود با آنكه از آيه قرآن معلوم مي شود كه در عهد پيغمبر صلي اللّه عليه و آله و سلم تازه ظهور كرد براي راندن شياطين و ابطال كهانت ؟(0)
-شهب چه ارتباط با كهانت و منع شنيدن صوت از اهل آسمان دارد ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:50727 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:467

آيا ممكن است روزي آب درياها نابود گردد؟
نابودي آب درياها، به يكي از اين دو راه ممكن است: اوّل اين كه آب هاي درياها فرو برود تا درياها خشك گردند; دوم اين كه آتشي در درياها مشتعل و افروخته گردد تا آب آنها به صورت بخار از بين بروند.
قرآن مجيد، در آن جا كه مقدّمات و نشانه هاي قيامت را بيان مي كند، به تصريح مي فرمايد: «واذ البحار سجرت; آنگاه كه درياها به شدت مشتعل و برافروخته گردند و آب ها تبخير يا خشك گردند يا فرو روند.»
اين مطلب امروز از نظر دانش نجوم نيز مسلّم است. بر تبيين علمي با نابود شدن جاذبه عمومي و در نتيجه با به هم خوردن نظام كنوني جهان، اين امر تحقق مي يابد(2); بنابراين امكان نابود شدن آب درياها، امري غيرقابل ترديد است.
توضيح بيشتر درباره آيه ذكر شده اينكه خداوند متعال در سوره تكوير، پيرامون قيامت و دگرگوني جهان مي فرمايد: «آنگاه كه خورشيد درهم پيچيده شود و آنگاه كه كوه ها به حركت درآيند... و هنگامي كه درياها درهم آميخته و مشتعل و برافروخته شوند...»; اولا: اين پيشگويي يكي از معجزات قرآن كريم است كه به خبر دادن از آينده جهان پرداخته است. ثانياً: در اين آيات ابتدا حالات خورشيد بيان شده و پس از دگرگون شدن آن، به دگرگوني و تحوّل در ديگر
ـــــــــــــــــــــ
(1)1 - سوره تكوير; آيه 3.
2 - پيدايش و مرگ خورشيد.

ـ575ـ
موجودات كه يكي از آن ها آب درياها است، پرداخته شده است; گويا همين كه خورشيد با شعاع و قدرتش به هم پيچيد و تاريك شد، توازن جاذبه و دافعه ميان خورشيد و زمين به هم مي خورد و در نتيجه به هم خوردن جاذبه عمومي، تعادل موجود در ميان نيروي ثقل و فشار گازها و مواد گداخته درون زمين از بين مي رود و با انفجارهاي پي در پي و شديد و همه جانبه، قشر محافظ زمين از ميان مي رود. كوه ها به حركت درمي آيند و گازها و مواد داغ و گداخته، آب درياها را به سرعت تبخير مي كنند و به اين ترتيب آب درياها روزي از بين خواهند رفت.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ576ـ
             آفـرينش
             جهان مادّه                         زمين                         حركت زمين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.