-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:632 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:17

از مجموعه آياتي كه در باب مبدأ و معاد در قرآن آمده خداوند چگونه معرفي شده؟

خدا آنچنان معرفي شده كه هيچگونه عيب و نقص و محدوديت و تعدد در ذات بيمثال او راه ندارد.عالم به همه چيز، قادر بر هر چيز، با خبر از اسرار درون، آگاه از غيب و شهود عالم هستي، حكمش در همه جا نافذ، از كهكشانها گرفته تا دل اتم، از جنين گرفته تا موجودات نيرومند همه و همه سر بر فرمان او هستند.همه جا هست، در هر زماني وجود دارد، اصولا زمان و مكان براي او مفهومي ندارد، همه موجودات جهان، آيات عظمت او هستند و زبان همة آنها به تسبيح او باز.نه احتياج و نه فقر، نه زن و فرزند، و نه خواب و بيداري، و نه تحول و دگرگوني در ذات او راه ندارد.هيچگونه شبيه و شريك ندارد و با اينكه تمام ذرات وجود، شاهد هستي او هستند هيچكدام شبيه و مانند او نيستند.به همه موجودات روزي ميدهد، و همه از خوان نعمت او بهرهمندند.هيچكس جز او شايسته عبوديت نيست و همة انبياء و فرشتگان، بندگان او و سر بر فرمان او هستند و حتي بدون اذن او از كسي شفاعت نميكنند.در مورد معاد هم تصريح ميكند كه همان خدايي كه طرح نخستين جهان را ريخت، بار ديگر لباس حيات در اندام انسان ميپوشاند، همان خدائي كه در تنگناي رحم صورتگري ميكند و نقشهاي عجيب و شگفتانگيز بر يك قطره آب ترسيم مينمايد، همان كس كه از اعماق خاكهاي تيره و مرده و يكنواخت، هزاران نوع زندگي و حيات ميآفريند، همان آفريدگاري كه زندگي را در دل مرگ و آتش را در درون آب و درخت سبز نگه ميدارد، بار ديگر انسانها را به حيات نويني باز مي‎گرداند.ذرهاي از اعمال انسان مخفي نميماند، در و ديوار و زمين و گوشت و پوست بدن انسان و چشم و گوش و دست و پاي او همه مراقب و گواه اعمال اويند. خوبي و بدي را، حتي به اندازه يك «دانه خردل» يا يك «ذره بيمقدار»، جزا ميدهد.
قرآن و آخرين پيامبر


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.