-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:692 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

سازگاري قوانين اسلامي با چهرههاي تمدن انساني چگونه است و چرا؟
قوانين قرآن و مجموع آنچه از پيامبر گرامي (ص) و پيشوايان او به عنوان احكام الهي رسيده است همگي باتمام چهرههاي تمدن انساني موافق و سازگار ميباشد و تضاد ميان آن دو وجود ندارد. گواه بر چنين هماهنگي اين است كه وقتي درهاي كشورهاي ايران و روم كه خود، داراي تمدنهاي اصيل بودند، به روي اسلام گشوده شد و تمدن اسلامي كه بازگو كننده قوانين قرآن و اسلام بوده همراه مسلمانان به اين دو منطقه راه يافت آنها نه تنها قوانين اسلام را كه منبع مهم آن قوانين، قرآن بود با تمدن خويش مخالف و مباين نديدند، بلكه نوع افراد به استقبال آن شتافتند و آنچنان ابراز علاقه كردند كه خود، مروج آن شدند و به توسعه و گسترش تمدن اسلامي كه شالوده آن به وسيله پيامبر (ص) ريخته شده بود پرداختند. علت سازگاري قوانين اسلام با تمام چهرههاي تمدن انساني اين است كه اسلام هرگز به شكل و ظاهر قضايا نپرداخته بلكه توجه بيشتر خود را به روح و معني معطوف داشته است. قرآن به طرح مقاصد و اهداف اصيل اسلامي ميپردازد و پيروان خود را در نحوه تحصيل آن آزاد ميگذارد و هرگز براي رسيدن به هدف، وسيله خاصي را تعيين نكرده و مقدس نميشمارد، جز اين كه گاهي از يك رشته وسايل ضد انساني و نامشروع جلوگيري مينمايد. اسلام با داشتن چنين ديد وسيع، قوانين خود را از هر نوع تصادم با چهرههاي تمدن باز ميدارد مثلا قرآن در آيات زيادي مردم را به تحصيل و دانش دعوت ميكند، آنجا كه ميفرمايد: «هَل يَستَوِي الَذينَ يَعلَمُونَ وَ الَذينَ لا يَعلَمُونَ إِنَما يَتَذَكَرُ اُولُوا الأَلبابِ» زمر/9 [آيا دانا و نادان يكي است، فقط صاحبان خرد متذكر ميشوند].
در نحوه آموزش علم، وسيله خاصي را مقدس نميشمارد زيرا آنچه هدف اسلام است تحصيل علم و دانش است و براي آن وسيلهاي مطرح نيست. وسيله آموزش هر چه باشد دست پيروان خود را درباره آن باز گذاشته است از اين رو هر نوع وسيلهاي كه ما را به هدف برساند از قلم و كاغذ و گچ و تخته سياه و و سايل ارتباط جمعي و ... همه مورد پذيرش اسلام است. 2- از نظر قران عفت و پوشش براي زن در خارج خانه و محيط كار، يك مسئله حياتي است و آيات قرآن به طور مكرر زن را به عفت و پاكي و پوشش دعوت كرده است. ولي هرگز اسلام او را در مسئله پوشش به شكل خاصي مقيد نكرده است و دست او را در انتخاب نحوه پوشش كه تأمين كننده هدف اسلام باشد، باز گذارده است چه اگر در اين مورد او را به لباس خاصي مقيد ميساخت با تقيد هر ملتي به شيوه خاصي از لباس و با مظاهر تمدن كنوني كه پيوسته شيوه و مد پوشش در حال دگرگون است تصادم پيدا ميكرد.
3- قرآن از مسلمانان ميخواهد كه صفوف خود را در برابر دشمنان پيوسته قوي و نيرومند سازند و اين اصل اسلامي را چنين بيان مي كند: «وَ أَعَدُوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَهٍ» انفال/60 [تا آنجا كه ممكن و مقدور است در برابر دشمن نيرو تهيه كنيد ونيرومند باشيد]. آنچه اسلام ميخواهد، بيان قدرت و نيرومند بودن صفوف مسلمانان در برابر دشمنان است و هرگز آنان را به سلاح و نيروي خاص مقيد نكرده است و اگر داشتن تير و كمان و نيزه و شمشير در قرون پيشين مظهر نيرومندي بود امروز اين هدف با توپ و تانگ، زره پوش، هواپيما و موشك و غيره تأمين ميگردد و هر دو شكل مورد رضايت اسلام است و مصداق روشن آيه پيش ميباشد. در زمانهاي گذشته شكل اجرايي اصل «نيرومند شدن در برابر دشمنان» اين بود كه مسلمانان در فنون اسب سواري و تير اندازي كامل گردند و در حقيقت، اين كار جزو فنون نظامي ان عصر و بهترين شكل براي پياده كردن قانون نيرومند شدن در برابر دشمن بود در صورتي كه آنچه اصالت دارد، مسئله تحصيل قدرت و نيرو است و مهارت در اسب دواني و تير اندازي لباسي است بر تن قانون و با توسعه فرهنگ و دگرگون شدن وسايل نظامي و تكامل فنون جنگي بايد اين جامه را از تن اين قانون درآورد و جامه روز به آن پوشانيد. روي اين اساس است كه قوانين قرآن با توسعه فرهنگها و دانشها تصادم پيدا نميكند.
در مسئله تحصيل دانش آنچه هدف اصلي اسلام است همان كسب آگاهيهاي لازم و مفيد به حال افراد و جامعه اسلامي است و هرگز اسلام انگشت روي علوم متنو ع بشري ننهاده است كه كدام را تحصيل كند بلكه نحوه اجراي اين اصل را به خود مسلمانان واگذار كرده است زيرا آنچه هدف اصلي است همان كسب دانشهاي لازم و مفيد كه مايه عزت و استقلال و سربلندي مسلمانان باشد و شكل اجرايي اين اصل در هر زمان به نحو خاصي است. ممكن است علمي در قرن و عصري پايه ترقي و مايه عزت و استقلال نباشد ولي در عصر ديگر تحصيل اين هدف جز با تحصيل اين علوم ممكن نگردد. در گذشته بر اثر دوري جامعههاي جهان از يكديگر تحصيل برخي از علوم براي مسلمانان لازم نبود و يك فرد بازرگان و يا سياستمدار با همان تجارب محلي خود ميتوانست اقتصاد كشور را اداره كند در صورتي كه امروز كسب عزت و استقلال و پيشرفت در مسايل سياسي و اقتصادي و حفظ ثغور و حدود اسلام جز با آشنايي كامل با اين علوم امكان پذير نيست. آنچه مقدس ولازم است تحصيل دانش مفيد و كسب استقلال و عزت است ولي طرق و راههايي كه ما را به آن هدف ميرساند براي اسلام مطرح نيست و بايد در اين شرايط به مقتضيات زمان رفتار كرد.

: آية الله جعفر سبحاني
رسالت جهاني پيامبران و برهان رسالت

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.