-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:719 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

سرانجام جامعهها، از نظر احاديث اسلاميچيست؟
1. تكامل عقول و خردها
مرور زمان و تجارب تلخ و شيرين، مايه شكوفايي عقل انساني ميگردد و بشر در پرتو الطاف الهي در مييابد كه: ديگر، سازمانهاي بشري و تدابير انساني قادر به حل تضادها و مشكلات نيست، از اين جهت بي درنگ به نداي حضرت قائم پاسخ ميگويد و انسانها با رضايت خاطر، به انقلاب امام ميپيوندند.
امام باقر(ع) در اين مورد ميفرمايد: «إِذا قام قائِمنا وضع الله يده علي رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و كملت به أحلامهم» (كافي/1)
[آنگاه كه قائم ما قيام كند، خداوند دست لطف و رحمت خود را بر سر بندگان خود ميگذارد و از اين طريق، به عقول آنان وحدت ميبخشد و به وسيله او خردهاي آنان تكامل پيدا ميكند.]
2. تكامل صنايع
يك انقلاب جهاني، بدون تكامل صنايع امكان پذير نيست، رهبر انقلاب كه ميخواهد صداي خود را به آخرين نقطه جهان برساند، بدون تكامل تكنيك، امكان پذير نميباشد، از اين جهت احاديث اسلامينويد ميدهد كه در عصر ظهور امام، صنايع به حدي تكامل پيدا ميكند كه جهان حكم يك شهر را پيدا ميكند و افرادي كه در خاور زندگي ميكنند، كساني را كه در باختر زندگي ميكنند، ميبينند و سخنان آنان را ميشنوند.
چنان كه امام در اين مورد ميفرمايد:
«اِنّ المؤمن في زَمان القائم و هو بالمَشرق لَيري أَخاه بالمَغرب و كَذا الذَي في المَغرب يَري أخَاه الذي بِالمَشرق»
[در زمان قائم، فرد با ايمان كه در مشرق زندگي ميكند، برادر خود را كه در مغرب زندگي ميكند ميبيند.]
در حديث ديگر مطلب به طور روشن تر بيان شده است و آن اين است كه:
«انّ قائمنا إذا قام مدّ الله لشيعتنا في أسماعهم و أبصارهم حتي لا يكون بينهم و بين القائم يريد يكلمهم فيسمعون، وينظرون إليه وهو مكانه». (منتخب الأثر/483)
[آنگاه كه قائم ما قيام ميكند خدا به ديدگان و گوشهاي پيروان او قدرت ميبخشد تا آنجا كه ميان آنان و رهبر خود، حائلي باقي نميماند او با آنان سخن ميگويد، و سخنان او را ميشنوند و به او مينگرند در حالي كه او در جاي خود قرار دارد. (تكامل وسايل ارتباطي)]
3. جهانيان در پوشش اسلام در ميآيند
احاديث اسلامينويدهاي قرآني را درباره جهاني گشتن آيين اسلام، بر ظهور امام قائم تطبيق ميدهد، آنجا كه امام باقر(ع) ميفرمايد: «يَبلغ سُلطانه المَشرق و المَغرب و يُظهر الله عزّوجلّ بِه دينَه علي الدين كلّه و لَو كَرِه المُشرِكون» (منتخب الأثر/292)
[قدرت و تسلط او شرق و غرب را فرا ميگيرد و خدا بوسيله او، دين خود را بر تمام اديان پيروز ميگرداند هر چند مشركان دوست نداشته باشند.]
4. تكامل اخلاقي
احاديث اسلامياز تكامل اخلاقي در عصر ظهور امام دوازدهم گزارش ميدهد، آنجا كه همه محدثان اسلامياين جمله را از پيامبر نقل ميكنند كه يكي از ويژگيهاي حكومت امام قائم، گسترش عدل و داد و برچيده شدن بساط ظلم و ستمگري است و جمله «يملأ الأرض قسطاً و عدلاً» بيانگر اين تكامل اخلاقي است.
5. ترميم خرابي ها
احاديث اسلامياز آبادي جهان و تسلط بشر بر گنجينههاي نهفته در دل زمين در زمان ظهور امام به روشني گزارش ميدهد و جمله ياد شده در زير در روايات ما وارد شده است.
«وتظْهر له الكنوزُ ولا يبقي في الأرضِ خراب إلّا يُعمره» (منتخب الاثر/482)
[گنجينههاي نهفته در دل زمين در اختيار امام قرار ميگيرد و او با نفوذ و قدرت مادي و معنوي كه دارد، تمام ويراني هاي موروث از تسلط ظلم و جور را آباد ميكند.]
نتيجه اين كه آنچه را كه محاسبات عقلي و اجتماعي درباره سرانجام جامعهها نشان ميدهد، مورد تصديق قرآن و احاديث اسلامياست، چيزي كه هست، احاديث اسلامي، زمان و وقت اين تكامل ها را به روشني تعيين ميكند و ظهور امام قائم را همگام با اين تحولات ميداند.

: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 1

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.