-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:890 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا در ايران دست دزد قطع نمي شود؟
اجراي حدود مثل قطع دست دزد داراي شرايطي است كه تا آن شرايط جمع نشود، نمي توان آن حد را جاري كرد؛ مثلاً درباره قطع دست دزد بايد شرايط زير موجود باشد تا دستش قطع شود: 1- بالغ باشد، 2- عاقل باشد، 3- با اختيار دزدي كرده واو را مجبور نكرده باشند، 4- مضطر نباشد، مثل كسي كه در زمان قحطي براي سدّ جوع و نجات از مرگ مجبور شده است از انبار غذا سرقت كند، 5- چيزي را كه دزديده، در انبار يا صندوق و جاي دربسته بوده و قفل را شكسته باشد. اگر كس ديگري قفل و در را شكسته باشد و فرد از آن جا چيزي دزديده، دست او قطع نمي شود، 6- خود دزد آن چيز را از محلي كه مال در آن جا بوده، خارج كند، پس اگر به وسيله طناب آن شي ء را ببندد و خودش بيرون باشد و آن را ببرد، حدّ بر او جاري نمي شود، 7- دزد، پدر مال بُرده نباشد، يعني اگر پدر از مال پسرش دزدي كرد، دست پدر را قطع نمي كنند، 8- مخفيانه قفل و در را بشكند و مال را بدزدد، پس اگر آشكارا و در جلوي چشم افراد باشد، حكم قطع يد بر او جاري نمي شود. وقتي همه شرايط جمع شد و دزدي با اقرار سارق و يا شهادت دو نفر عادل ثابت شد حدّ جاري مي شود. خواهيد گفت چرا اسلام اين اندازه شرط و شروط كرده است، جوابش اين است كه اسلام نسبت به آبروي افراد اهميت مي دهد. در هر صورت محروم كردن يك انسان براي هميشه كار ساده اي نيست و از طرفي عطوفت و مهرباني خداوند نسبت به بندگانش باعث شده است تا اين اندازه رعايت افراد بشود. البته هر كجا هم با شرايط ثابت شد، حد جاري مي شود، كه در مرحله اول چهار انگشت دست راست قطع مي شود و اگر براي بار دوم دزدي كرد، پاي چپ او از برآمدگي قدم قطع مي شود و اگر در مرحله سوم دزدي كرد، براي هميشه زندان مي شود تا بميرد و اگر در مرحله چهارم دزدي كرد، كشته مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.